Newyddion

Rydyn ni’n recriwtio Cynghorydd Cynaliadwyedd

Cyflog: £30k pro rata, 30 awr, Gweithio’n hyblyg
Contract: 1 blwyddyn tymor penodol
Lleoliad: Cymru / Gweithio gartref/ Swyddfa: Caerdydd*
Dyddiad Cau: Dydd Sul 25ain Gorffennaf 2021 (canol nos)

Cynnal Cymru yw’r sefydliad Datblygiad Cynaliadwy arweiniol yng Nghymru.

Rydyn ni’n gweithio gyda’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yng Nghymru a thu hwnt, adnabod cyfleoedd i hyrwyddo dull integredig am greu cymdeithas deg a chyfiawn, economi carbon isel ac amgylchedd naturiol llewyrchus.

Mae ein tîm bach yn darparu ar waith eang sy’n cyffwrdd ag agendau niferus gan gynnwys newid yn yr hinsawdd a datgarboneiddio, teithio cynaliadwy, ynni adnewyddadwy, tai fforddiadwy, yr economi sylfaenol, tlodi mewn Gwaith, rheoli adnoddau naturiol a llawer mwy.

Rydyn ni’n bartneriaid swyddogol yng Nghymru am achrediad Cyflog Byw a’r Prosiect Carbon Literacy.

Rydyn ni’n chwilio am unigolyn gyda phrofiad o reolaeth amgylcheddol i gefnogi’r prif ymgynghorydd wrth ddadansoddi effeithiau amgylcheddol a helpu i ddatblygu gwasanaethau ymgynghori.

Bydd cyfweliadau yn digwydd yn hwyr mis Awst/ yn gynnar mis Medi gyda dyddiad dechrau o fewn mis Medi

Ymgeisiwch

Lawrlwytho Disgrifiad Y Swydd a Manyleb Person
Lawrlwytho’r Ffurflen Cais
Lawrlwytho’r Ffurflen cyfleodd cyfartal

Anfonwch eich llythyr eglurhaol, ffurflen cais a’r ffurflen cyfleoedd cyfartal i jobs@cynnalcymru.com

Am fwy o wybodaeth am y rôl, plîs cysylltwch â Rhodri Thomas, Prif Ymgynghorydd ar 02920 431713

*Noder os gwelwch yn dda ein bod ni’n gweithio o gartref ar hyn o bryd ond gobeithio dychwelyd i swyddfa yn rheolaidd

Caiff adroddiad yn cynnwys argymhellion o Gynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent ei gyhoeddi heddiw.

Cynhaliwyd y Cynulliad yn rhithiol dros ddau benwythnos ym mis Mawrth a daeth ynghyd â dros 40 o bobl a ddewiswyd ar hap, ac yn gynrychioladol yn ddemograffig, sy’n byw yn y fwrdeistref sirol i drafod y cwestiwn pwysig iawn: “Beth ddylem ni ym Mlaenau Gwent ei wneud i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd mewn ffordd sy’n deg ac yn gwella safonau byw i bawb”

Mabwysiadodd y Cynulliad Hinsawdd bump argymhelliad yn gysylltiedig â thrafnidiaeth, tai a gofod gwyrdd, a gafodd dros 80% o gefnogaeth. Cafodd yr argymhellion eu hysgrifennu gan aelodau’r Cynulliad eu hunain a’i seilio ar gyflwyniadau gan arbenigwyr newid hinsawdd.

Medrir gweld yr argymhellion a’r adroddiad llawn yn y dolenni cysylltiedig. Cliciwch Yma.

Lluniwyd yr adroddiad gan Cynnal Cymru a Chymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru, dau o bartneriaid a drefnodd Gynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent.

Ym mis Medi y llynedd, fe wnaeth y Cyngor ddatgan yn swyddogol fod Argyfwng Hinsawdd ym Mlaenau Gwent. Yr wythnos nesaf, bydd pob cynghorydd bwrdeistref yn cael cyfle i glywed gan aelodau Cynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent am eu hargymhellion ac ystyried sut y gallant symud ymlaen â’r agenda.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Blaenau Gwent, sydd wedi dod â sefydliadau yn cynnwys y cyngor, iechyd, tai, heddlu a’r sector gwirfoddol ynghyd, wedi ymroi i roi ymateb ysgrifenedig i’r argymhellion hyn yn eu cyfarfod nesaf ym mis Gorffennaf. Mae hyn yn adlewyrchu ymrwymiad hirdymor partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i Flaenau Gwent chwarae ei ran lawn wrth weithredu i gyflawni targed Cymru i allyriadau Sero-Net erbyn 2050.

Dywedodd y Cyng Dai Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Gweithredol Adfywio a Datblygu Economaidd y Cyngor, fydd yn arwain y briffiad. Dywedodd:

“Rydym yn hollol ymroddedig fel Cyngor i weithio gydag ystod eang o bartneriaid i wneud popeth a fedrwn i ymateb yn lleol i’r broblem fyd-eang hon. Sylweddolwn yr heriau enfawr sydd o’n blaen i gyd wrth geisio diogelu ein hamgylchedd ar gyfer llesiant cenedlaethau’r dyfodol. Dyna pam i ni fel awdurdod lleol ddatgan Argyfwng Hinsawdd a’n bod eisoes wedi dechrau gweithredu drwy ein Cynllun Datgarboneiddio. Aiff y cynllun hwn â ni i ddull gweithredu mwy strategol tuag at cyflawni niwtraliaeth carbon drwy flaenoriaethu gwaith mewn nifer o feysydd allweddol o’n gweithrediadau a all, gyda rhai newidiadau, wneud cyfraniad sylweddol tuag at ein nod o fod yn niwtral o ran carbon.

“Roedd y bobl yn y Cynulliad Hinsawdd yr un mor angerddol am ein hamgylchedd a bydd eu hargymhellion yn helpu i ganolbwyntio hyd yn oed fwy ar ein meddyliau a dweud wrthym beth yr ystyriant yn allweddol i fynd i’r afael â’r mater. Diolch i bawb a gymerodd ran am roi eu hamser.”

Cyflwynir yr adroddiad hefyd i Fwrdd Gwasanaethau Blaenau Gwent, gan fod gweithio gyda phartneriaid rhanbarthol yn allweddol i fynd i’r afael â materion amgylcheddol.

Dywedodd Sarah Hopkins, Cyfarwyddwr, Cynnal Cymru:

“Bydd y symud i sero-net yn golygu newidiadau i fywydau pobl felly mae’n hanfodol fod cymunedau yn deall ac yn cymryd rhan yn y daith. Mae mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd yn rhoi cyfle i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb sy’n bodoli yng Nghymru a gwella bywyd i bawb. Mae’n wirioneddol galonogol gweld ymrwymiad Cyngor Blaenau Gwent, y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ehangach a’r cymdeithasau tai i wrando ac ymateb i’r argymhellion gan y Cynulliad.

“Gobeithiwn y bydd ardaloedd eraill yng Nghymru hefyd yn defnyddio prosesau tebyg i lywio cynlluniau gweithredu ar ddatgarboneiddio.”

Dywedodd Steve Cranston, Arweinydd Economi Sylfaen Tai United Welsh:

“Rydym yn hynod falch i fod wedi cymryd rhan yng nghynulliad hinsawdd cyntaf Cymru. Mae’n dangos ei bod yn bosibl dod â sampl cynrychioladol o bobl ynghyd – a mynd i’r afael ag un o’r heriau caletaf sy’n ein hwynebu i gyd – yr argyfwng hinsawdd. Mae’r broses Cynulliad Hinsawdd yn un sy’n parchu gwahanol safbwyntiau ac yn meithrin ymddiriedaeth. Cafodd y 5 argymhelliad uchaf gefnogaeth lethol o 80% gan aelodau. Mae hyn yn rhoi pwysau a hygrededd i’r argymhellion sy’n anodd eu hanwybyddu. Bu’r broses o gydweithio ar draws cymdeithasau tai, yr awdurdod lleol, sefydliadau cymdeithas ddinesig a dinasyddion yn un gadarnhaol lle cafodd cysylltiadau eu cryfhau ac y cafodd ymddiriedaeth ei adeiladu.

“Mae’r pedair cymdeithas tai a gefnogodd y Cynulliad Hinsawdd – Linc Cymru , Cartrefi Melin, Tai Calon ac United Welsh – yn gweithio i ddatblygu ymateb cydlynol i’r argymhellion. Bydd yr argymhellion yn helpu i lunio ein blaenoriaethau yn y dyfodol ym meysydd allweddol ôl-osod tai.”

Trefnwyd Cynlluniad Hinsawdd Blaenau Gwent gan gymdeithasau tai United Welsh, Linc Cymru, Cartrefi Melin a Tai Calon mewn partneriaeth gydag elusen datblygu cynaliadwy Cynnal Cymru, Cyngor Blaenau Gwent ac ERS Cymru.

Grymuso Newid: Cwrs Eco-Llythrennedd newydd yn cael ei lansio ar Ddiwrnod Amgylchedd y Byd

Yn Cynnal Cymru yr ydym, ar hyd yr amser, wedi eirioli dros unigolion a sefydliadau sy’n gweithredu yn enw datblygu cynaliadwy. ‘Rydym yn gwybod nad oes un ymateb pendodol, un datrysiad perffaith, i sicrhau dyfodol mwy hafal, toreithiog a chynaliadwy; dyna paham y mae’r ystod o weithredoedd gwahanol, o wahanol ffynonellau a sectorau, yr ydym yn dod ar eu traws yn ein cyffroi ac yn tawelu’n meddyliau.

Y ffydd yma yng ngallu pobl i adnabod datrysiadau sy’n ffitio i gyd-destun eu bywydau eu hunain sydd wedi ysbrydoli ein cwrs hyfforddiant diweddaraf – Nabod Natur: Nature Wise – a gafodd ei beilota’n ddiweddar gan ystod o sefydliadau gan gynnwys Cyngor Abertawe, Mind Cymru a Llywodraeth Cymru.

Wedi’i anelu at esbonio’r argyfwng natur byd-eang sydd yn ein wynebu, a gwneud hynny mewn ffordd hygyrch, mae’r cwrs yn rhoi trosolwg o’r ffordd gymhleth y mae ecosystemau yn gweithredu er mwyn cynnal bywyd. Yna, mae’n symud ymlaen i archwilio’r cysylltiadau rhwng gweithgareddau dynol a’r amhariadau ar gylchredau naturiol sydd i’w gweld o’n cwmpas – gyda newid yn yr hinsawdd a lleihad yn niferoedd bywyd gwyllt yn ganlyniadau sy’n dod yn fwyfwy amlwg.

Mae’r cwrs hefyd yn trafod fframweithiau adfer natur cenedlaethol a rhyngwladol, ynghyd â thrafod y camau ymarferol sy’n cael eu hannog neu eu harloesi. Yn bwysicaf oll i ni, mae’r cwrs yn creu’r gofod hwnnw a fydd yn galluogi’r cyfranogwyr i ddefnyddio’r wybodaeth a’r cysyniadau sy’n deillio o’r cwrs yn eu bywydau eu hunain, ac adnabod y dulliau mwyaf defnyddiol a buddiol o weithredu, fel eu bod yn gallu mynd ati i adfer natur yn eu sefydliadau, yn y cartref ac yn y gymuned.

Nid peth hawdd mo lansio cwrs o’r math, gyda chymaint o sefydliadau arbenigol eisoes yn bodoli ym meysydd ecoleg, addysg, newid ymddygiad a chynllunio gweithredu – mewn gwirionedd, popeth y mae Nabod Natur yn cynnig. Ein nod oedd casglu’r holl agweddau yma at ei gilydd, ac ‘rydym wrth ein boddau gydag ymatebion ein mynychwyr peilot. Fel y dywedodd un cyfranogwr cynnar: “Yr ydych wedi grymuso pobl i newid ac, yn y byd sydd ohonom, mae hynny’n ganlyniad gwych”.

Bydd Nabod Natur: Nature Wise yn cael ei lansio ar Fehefin 5: Diwrnod Amgylchedd y Byd

Cwrs Agored Cyntaf: Gorffennaf 20 a 22: 2 x sesiynau arlein gyda’r opsiwn dewisol o astudio hunangyfeiriedig rhynddynt. Cyfanswm amser ymrwymiad 5 – 6 awr. Cost: £85 y dysgwr, a chynygir gostyngiadau i grwpiau.

I drafod hyfforddiant pwrpasol i’ch sefydliad neu archebu lle ar y cwrs agored cyntaf, cysylltwch â training@cynnalcymru.com os gwelwch yn dda.

Wythnos Cyflog Byw yw Dathliad Blynyddol y Mudiad Cyflog Byw!

Bydd Wythnos Cyflog Byw bach yn wahanol eleni. Does dim modd inni gwrdd ein gilydd a theimlo’r disgwyliad yn yr ystafell i glywed y gyfradd newydd. Nid yn gorfforol. Fodd bynnag, rydyn ni’n mynd i ail-greu’r rhannau gorau o ddigwyddiadau Wythnos Cyflog Byw ond ar-lein!

DIGWYDDIADAU CYMRU

Dydd Llun 9fed o Dachwedd 8:30yb – Lansiad Wythnos Cyflog Byw Cymru

Digwyddiad ar-lein a fydd yn lansio Wythnos Cyflog Byw yng Nghymru gyda’r Prif Weinidog yn cyhoeddi’r gyfradd newydd a dathliadau o straeon lwyddiant y flwyddyn ddiwethaf ac edrych ymlaen at ymgyrch 2020-21.

Dydd Llun 9fed o Dachwedd 2:00yp – Wythnos Cyflog Byw Gorllewin Cymru gyda Burns Pet Nutrition

Mae Burns Pet Nutrition yn gwahodd cyflogwyr Gorllewin Cymru i ymuno a nhw i arddangos pencampwyr y Cyflog Byw a chysylltu â’r rhai sydd yn gweithio i’r un agenda yn y rhanbarth. 

Dydd Llun 9fed o Dachwedd 2:00yp- Wythnos Cyflog Byw Gogledd Cymru gyda DEG

Mae Deg yn eich gwahodd i ddigwyddiad sydd yn anelu at gryfhau’r rhwydwaith cyflogwyr yng Ngogledd Cymru a darparu’r cyfle i drafod uchelgeisiau am y rhanbarth. 

Dydd Iau 12fed o Dachwedd 10:00 – 11:55yb-  Fforwm Cynnal Cymru a CLlLC Awdurdodau Lleol – Achrediad Cyflog Byw a Lleoedd Cyflog Byw

Digwyddiad rhwng CLlLC a Chynnal Cymru fel rhan o Wythnos Cyflog Byw i ddod â Phenaethiaid Caffael o awdurdodau lleol er mwyn trafod gwerth achrediad Cyflog Byw, buddion o ddod yn lle Cyflog Byw a’r cyfle i gael  trafodaeth â ffocws
ar y rhwystrau i achrediad a darparu cefnogaeth wedi’i theilwra. 

Dydd Iau 12fed o Dachwedd 13:00 – 15:00yp – Bord Gron Gwaith Teg

Trafodaeth gaedig cadeiriwyd gan Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, i ddod â Llywodraeth Cymru, llywodraethau lleol, undebau llafur a’r sectorau preifat a gwirfoddol at ei gilydd i archwilio’r greadigaeth o gynllun gweithredu sy’n gydweithredol ac integreiddiol ar gyfer cyflymu cynnydd ar waith teg yng Nghymru.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am Wythnos Cyflog Byw yng Nghymru neu hoffech chi fynychu cysylltwch â bethan@cynnalcymru.com

#WythnosCyflogByw

#LivingWageWeek #Wales

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru’n arwain y ffordd drwy ymuno â chynllun y Living Wage Foundation ar gyfer arianwyr elusennau

Mae’r cynllun yn cydnabod arianwyr sy’n ymrwymo i gefnogi elusennau trwy ariannu swyddi ar Gyflog Byw neu’n uwch.

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru wedi derbyn cydnabyddiaeth fel Ariannwr Cyflog Byw yn y DU gan y Living Wage Foundation.

Fel rhan o’i ymrwymiad i fod yn Ariannwr Cyflog Byw, mae Sefydliad Cymunedol Cymru’n cefnogi elusennau sy’n ymrwymo i dalu Cyflog Byw i staff ar ôl llwyddo i ennill grant.

Mae Arianwyr Cyflog Byw eu hunain yn Gyflogwyr Cyflog Byw ac yna, ble bynnag bo’n bosibl, maen nhw’n annog derbynwyr grantiau i ddod yn gyflogwyr achrededig yn y man.

Mae Arianwyr Cyflog Byw yn gweithio gyda’i gilydd i gael gwared ar gyflogau isel yn y sectorau gwirfoddol a chymunedol.

Er bod miloedd o elusennau ac arianwyr eisoes wedi cofleidio Cyflog Byw ar draws y DU, mae cyflogau isel yn aros yn broblem enfawr ar draws y sector. Mae’r cynllun Ariannwr Cyflog Byw yn cael ei ariannu gan People’s Health Trust ac wedi’i ddatblygu ar y cyd gan lawer o wahanol arianwyr gan gynnwys Trust for London, Barrow Cadbury, y Joseph Rowntree Foundation a Comic Relief.

Yr isafswm cyflog ar gyfer rhai 25 oed a throsodd yn y DU ar hyn o bryd yw £8.72 yr awr, ond mae’r Cyflog Byw, cyfradd wirfoddol sy’n cael ei gosod yn annibynnol ac sy’n cael ei gyfrifo yn unol â chostau byw sylfaenol yn y DU, yn sylweddol uwch ar £9.50, gan godi i £10.85 yn Llundain.

Meddai Laura Gardiner, Cyfarwyddwr, y Living Wage Foundation:

“Rydyn ni wrth ein bodd yn cydnabod Sefydliad Cymunedol Cymru fel Ariannwr Cyflog Byw. Mae’r fath arweinyddiaeth yn dangos ymrwymiad i daclo’r problemau difrifol sy’n codi yn ein cymunedau oherwydd cyflogau isel.

“Mae llawer o sefydliadau yn y sectorau gwirfoddol a chymunedol yn gweithio’n galed i daclo anghyfiawnder cymdeithasol a thlodi ac felly, mae ond yn iawn fod y rhai sydd wedi ymrwymo i’r swyddi hynny yn derbyn, o leiaf, Gyflog Byw. Rydyn ni’n gobeithio gweld llawer mwy o arianwyr a chwmnïau’n dilyn arweiniad Sefydliad Cymunedol Cymru ac Arianwyr Cyflog Byw eraill.

“Ar adeg pan mae hanner y rhai mewn tlodi’n byw mewn cartrefi ble mae gan rywun swydd, mae teuluoedd ledled y DU wirioneddol angen Cyflog Byw. Mae’r Cyflog Byw yn gyfrifiad cadarn sy’n adlewyrchu’r costau byw heddiw, yn gwobrwyo diwrnod caled o waith gyda chyflog teg am y diwrnod hwnnw.”

Meddai Richard Williams, Prif Weithredwr Sefydliad Cymunedol Cymru:

“Rydyn ni’n yn credu ei bod hi’n bwysicach nawr nag erioed o’r blaen ein bod ni’n sicrhau fod y sefydliadau rydym yn eu hariannu’n talu Cyflog Byw i’w holl weithwyr yn hytrach na’r isafswm cyflog.

Mae’r Cyflog Byw yn rhoi cymaint o hwb i’r economi ac fe wyddom y bydd yn arwain at well iechyd a llesiant ac at gymunedau cryfach.

Hynny sydd wedi gyrru’n penderfyniad ac rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi ein bod ni, erbyn hyn, yn Ariannwr Cyflog Byw.”

Meddai John Hume, Prif Weithredwr, People’s Health Trust:

“Mae’r People’s Health Trust yn falch o groesawu Sefydliad Cymunedol Cymru fel yr ariannwr elusennau diweddaraf i ymuno â rhwydwaith Ariannwr Cyflog Byw. Drwy ddod yn rhan o’r cynllun hwn, sy’n tyfu’n gyflym iawn, mae wedi dangos ymrwymiad, fel ariannwr, i weithio i gael gwared ar gyflogau isel yn y sectorau gwirfoddol a chymunedol.

“Rydym eisiau gweld y Cyflog Byw yn dod yn norm, ac rydyn ni o’r farn fod sefydliadau ariannu yn gallu arwain y ffordd i wireddu hyn yn y sector gwirfoddol.”

Lansio ymgyrch i anfon 50,000 leisiau o Gymru i’r COP26

Mae Climate Cymru, clymblaid o ddinasyddion, cymdeithas sifil a busnes ar draws Cymru yn lansio ymgyrch i ddod â 50,000 o leisiau ynghyd o bobl Cymru i fynd i Glasgow ym mis Tachwedd.

Bydd cefnogwyr ar draws y wlad yn cael eu grymuso i ychwanegu eu llais at wefan Climate Cymru, i fynnu gweithredu cryf ac ystyrlon gan arweinwyr newid hinsawdd. Ar ôl ychwanegu eu llais, bydd cefnogwyr wedyn yn gallu creu eu neges bersonol eu hunain, fydd yn mynd i gyfarfod COP26 eleni yn Glasgow, ac i’w rhannu ymysg eu rhwydweithiau eu hunain.

Mae’r argyfwng hinsawdd a natur yn bygwth cymunedau Cymru, eu ffyrdd o fyw, a’r byd naturiol. Mae’n digwydd nawr, ac mae llawer eisoes yn ei weld yn eu bywydau bob dydd. Mae llifogydd difrifol, oedd ar un adeg yn ddigwyddiad prin, bellach yn ddigwyddiad blynyddol mewn llawer o gymunedau yng Nghymru. Bydd newid hinsawdd ond yn gwaethygu hyn.

Mae arweinwyr y byd yn cyfarfod yn Glasgow ym mis Tachwedd ac mae Climate Cymru yn galw arnynt i wneud ymrwymiadau cryf ac ystyrlon i ddiogelu’r pethau sydd yn annwyl i ni ac i greu dyfodol gwell i bawb.

Mae Climate Cymru yn casglu lleisiau ar draws Cymru, lleisiau sydd yn poeni’n fawr am Gymru, ei phobl, ei hamgylchedd naturiol, ond hefyd, yn hollbwysig, am y byd y tu hwnt i’w ffiniau. Mae’r ymgyrch yn galw ar bobl o bob cefndir i ddatblygu mudiad amrywiol ar draws
ffiniau gwleidyddol, diwylliannol, crefyddol, demograffig a sectoraidd.

Gan ddefnyddio llesiau Cymru, nod yr ymgyrch yw rhoi’r pwyslais ar lywodraethau ac arweinwyr gwleidyddol i ddangos arweinyddiaeth ac i sicrhau bod ymdrechion unigolion a busnesau’n cael eu cefnogi gan bolisïau effeithiol.

Wrth gynnal COP26, mae’n arbennig o bwysig i Lywodraeth y DU ddangos arweinyddiaeth ryngwladol i bwyso am ymrwymiadau cryf ac ystyrlon gan y gymuned ryngwladol i frwydro yn erbyn newid hinsawdd.

Ymunwch â’r ymgyrch. Ychwanegwch eich llais yn climate.cymru.

Dywedodd Poppy Stowell-Evans, aelod o Lysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru a
Llysgennad Climate Cymru:

“Fel sefydliad o bobl ifanc sy’n ymgyrchu dros y newid yn yr hinsawdd, rydym yn cydnabod y bydd y newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar bob agwedd ar ein bywydau yn rhyngwladol ac yng Nghymru. Mae’n rhaid, felly, ei gymryd o ddifrif fel mater byd-eang.

Rydyn ni’n recriwtio Swyddog Gweinyddol

Cyflog: £20-24,000 pro rata, 15 awr, gweithio’n hyblyg
Contract: 6 mis tymor penodol (gyda phosibilrwydd o estyniad)
Lleoliad: Cymru/swyddfa: Caerdydd*
Dyddiad cau: Dydd Sul 21ain o Fawrth 2021 (canol nos)

Cynnal Cymru yw’r sefydliad Datblygiad Cynaliadwy arweiniol yng Nghymru.

Rydyn ni’n gweithio gyda’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yng Nghymru a thu hwnt, adnabod cyfleoedd i hyrwyddo dull integredig am greu cymdeithas deg a chyfiawn, economi carbon isel ac amgylchedd naturiol llewyrchus.

Mae ein tîm bach yn darparu ar waith eang sy’n cyffwrdd ag agendau niferus gan gynnwys newid yn yr hinsawdd a datgarboneiddio, teithio cynaliadwy, ynni adnewyddadwy, tai fforddiadwy, yr economi sylfaenol, tlodi mewn Gwaith, rheoli adnoddau naturiol a llawer mwy.

Rydyn ni’n bartneriaid swyddogol yng Nghymru am achrediad Cyflog Byw a’r Prosiect Carbon Literacy.

Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Gweinyddol profiadol er mwyn cefnogi’r tîm gyda materion gweinyddol a hwyluso achrediad cyflog byw yng Nghymru.

Ymgeisiwch

Lawrlwytho Disgrifiad Y Swydd a Manyleb Person
Lawrlwytho’r Ffurflen Cais
Lawrlwytho’r Ffurflen cyfleodd cyfartal

Anfonwch eich llythyr eglurhaol, ffurflen cais a’r ffurflen cyfleoedd cyfartal i jobs@cynnalcymru.com

Am fwy o wybodaeth am y rôl, plîs cysylltwch â Lynsey Jackson, Cyfarwyddwr Rhaglen ar 02920 431713

*Noder os gwelwch yn dda ein bod ni’n gweithio o gartref ar hyn o bryd ond gobeithio dychwelyd i swyddfa yn rheolaidd

Rhowch eich barn i Gynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent

What should we do in Blaenau Gwent to tackle the climate crisis in a way that is fair and improves living standards for everyone?

To gather this information we are using a website called Polis – a real-time system for gathering, analysing and understanding what large groups of people think in their own words.

Anybody who lives or works in Blaenau Gwent can take part in the Polis survey and all responses are anonymous. The survey is opening on Monday 1st March 2021 and closing on Monday 22nd March 2021.

Find out more >>

Gwneud y pethau bychain ar Ddydd Gŵyl Dewi

Eleni, ar Ddydd Gŵyl Dewi, ‘rydym yn gofyn i sefydliadau ar draws Cymru ystyried y pethau bychain y gallant wneud i sicrhau nad oes rhaid i unrhywun yng Nghymru weithio am lai na’r Cyflog Byw go iawn, boed hynny’n cynnwys deall sut mae bod yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig, ceisio annog sefydliadau eraill i ystyried y Cyflog Byw go iawn neu ein helpu ni i rannu negeseuon cadarnhaol am y gwahaniaeth y mae talu’r Cyflog Byw go iawn yn gallu’i wneud.

Y Cyflog Byw go iawn yw’r unig raddfa gyflog yn y DU a delir, yn wirfoddol, gan 7,000 o fusnesau sy’n credu bod eu staff yn haeddu ennill cyflog sy’n cwrdd â’u hanghenion beunyddiol – megis y siopa wythnosol, neu ymweliad annisgwyl at y deintydd. Yng Nghymru, mae 278 o gyflogwyr Cyflog Byw achrededig, a dros 11,428 o gyflogai Cymru wedi derbyn codiad cyflog oherwydd bod eu cyflogwyr wedi’u hachredu. Ar lefel y DU, mae’r Cyflog Byw go iawn yn cael cefnogaeth trawsbleidiol.

Er gwaetha’r heriau aruthrol a welwyd yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, ‘rydym yn dal i weld momentwm parhaus o gwmpas y Cyflog Byw Go Iawn yng Nghymru. Yn 2020, roedd 55 cyflogwr ar draws holl sectorau a diwydiannau Cymru wedi cymryd y cam o achredu fel cyflogwyr Cyflog Byw, (o gymharu â 56 yn 2019). Drwy weithredu yn unigol, roedd y cyflogwyr hyn wedi codi cyfanswm o 4,300 o weithwyr i lefel Cyflog Byw go iawn.

Yn ȏl y TUC, mae bron chwarter o holl weithwyr Cymru yn derbyn tâl sy’n is na’r Cyflog Byw go iawn. Mewn ambell i etholaeth yng Nghymru mae’r ffigwr yn 1 o bob 3.

Yn ȏl y ddogfen ganlynol ddiweddar, sef y Joseph Rowntree Foundation Briefing, darganfuwyd bod 4 o bob 10 aelwyd sy’n wynebu tlodi yng Nghymru yn cynnwys gweithiwr llawn-amser ac, yn aml, mae dros hanner o’r aelwydydd yma yn cynnwys aelod sy’n gweithio; mae hyn yn dangos yn glir tra bod cyflogaeth yn lleihau’r risg o dlodi, yn aml nid yw’n ddigonol i alluogi’r unigolyn i ddianc rhagddo.
Mae talu’r Cyflog Byw go iawn yn cynnig llwybr i bobl ddianc o dlodi, ac yn golygu bod ganddynt mwy o arian i’w wario yn eu heconomïau lleol, ac ar y pethau hynny sydd o bwys iddynt.

Felly, wrth i ni ddechrau cynllunio’n ffordd allan o COVID, a sicrhau ein bod yn fwy gwydn yn y dyfodol, ‘rydym yn annog pob cyflogwr i ystyried pa bethau bychain y gallant wneud er mwyn gwella’r sefyllfa. Pa gam cadarnhaol gallwch chi gymryd heddiw? Mae dod yn gyflogwr Cyflog Byw go iawn yn gam bach sy’n gallu golygu newidiadau mawr i’ch gweithwyr, eich sefydliad a’ch cymuned.

Cynnal Cymru yw corff achredu’r Cyflog Byw go iawn yng Nghymru ac ‘rydym yma i’ch helpu chi drwy’r broses achredu. Cysylltwch â ni, ymunwch â’r mudiad, gwnewch y pethau bychain.

Dymunwn Ddydd Gŵyl Dewi hapus i bawb. Diolch yn fawr!

Mae’r holl ffigyrau yn seiliedig ar y data a oedd ar gael ar Chwefror 1 2021.

Gwneud y pethau bychain yng Nghaerdydd ar Ddydd Gŵyl Dewi

Eleni, ar Ddydd Gŵyl Dewi, ‘rydym yn gofyn i sefydliadau ar draws Caerdydd ystyried y pethau bychain y gallant wneud i sicrhau nad oes rhaid i unrhywun yng Nghymru weithio am lai na’r Cyflog Byw go iawn, boed hynny’n cynnwys deall sut mae bod yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig, ceisio annog sefydliadau eraill i ystyried y Cyflog Byw go iawn neu ein helpu ni i rannu negeseuon cadarnhaol am y gwahaniaeth y mae talu’r Cyflog Byw go iawn yn gallu’i wneud.

Cyngor Caerdydd yw’r unig gyngor achrededig fel Cyflogwr Cyflog Byw yng Nghymru. Mae’r cyngor a phartneriaid yn hyrwyddo Caerdydd fel Dinas Gyflog Byw sy’n cael effaith cadarnhaol ar y Ddinas a’i gweithwyr. O Chwefror 1af 2021 ymlaen, mae 45% o gyflogwyr achrededig yng Nghymru yn dod o Gaerdydd ac mae cyflogwyr Caerdydd wedi cyfrannu at 69% o godiadau cyflog oherwydd achrediad. Mae ymchwil diweddar gan Brifysgol Caerdydd wedi dangos bod 124 cyflogwr yn achredu yng Nghaerdydd wedi arwain at 7,735 o weithwyr yn derbyn codiad cyflog sy wedi ychwanegu dros £32m at yr economi lleol o fewn 8 mlynedd.

Er mwyn clywed mwy am fuddion achredu fel Cyflogwr Cyflog Byw gwyliwch ar y fideo.

Dyma oedd gan y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd i’w ddweud:

“Mae’r pethau hynny sy’n ymddangos yn rhai bychain wir yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr, a dw i’n deall yr effaith sylweddol y mae talu’r Cyflog Byw go iawn wedi cael ar fywydau ein staff ni. ‘Rydym yn falch i gefnogi sefydliadau ar draws y ddinas, i’w galluogi i wneud yr un peth ar ran eu cyflogai hwythau ac, ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni, byddwn yn annog unrhyw fusnes sydd â diddordeb mewn talu’r Cyflog Byw go iawn i gysylltu â ni, a dysgu mwy am y cynllun”.


Mae Cyngor Caerdydd yn deall bod y buddion ehangach o’r Cyflog Byw go iawn yn gallu fod o fudd i unigolion a chyflogwyr yn ychwanegol a’r ddinas ac maen nhw wedi gwneud ymrwymiad i ad-dalu ffioedd i fusnesau bach a chanolig yng Nghaerdydd trwy’i chynllun cefnogaeth achrediad.

Am fwy o wybodaeth ar y Cyflog Byw yng Nghaerdydd ewch at y wefan.

Hefyd, mae cyngor Caerdydd yn annog cyflogwyr lleol i ddarparu cynlluniau cynilo a benthyciadau cyflogres, yn galluogi eu gweithwyr i arbed arian yn uniongyrchol o’u cyflogau ac os oes angen cynnig credyd fforddiadwy oddi wrth ddarparwr moesegol. Dewch o hyd i fwy o wybodaeth ar wefan Cardiff and Vale Credit Union.

Cynnal Cymru yw corff achredu’r Cyflog Byw go iawn yng Nghymru ac ‘rydym yma i’ch helpu chi drwy’r broses achredu. Cysylltwch â ni, ymunwch â’r mudiad, gwnewch y pethau bychain.

Dymunwn Ddydd Gŵyl Dewi hapus i bawb. Diolch yn fawr!

Scroll to Top