Newyddion

Gwobrau Elusennau Cymru 2022 – DERBYN ENWEBIADAU NAWR

Mae Gwobrau Elusennau Cymru yn ôl o’r diwedd! Mae’r gwobrau, a drefnir gan CGGC, yn ddathliad o’r gwaith hanfodol mae mudiadau gwirfoddol yn ei wneud yng Nghymru.

Mae dwy flynedd wedi mynd heibio ers y gwobrau cyntaf, ac yn yr amser hwnnw, mae’r sector gwirfoddol wedi dod yn fwy hanfodol fyth. Yng ngŵydd argyfyngau lluosog sydd wedi effeithio ar ein cymdeithas, mae elusennau a gwirfoddolwyr wedi cyd-dynnu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ar hyd a lled Cymru. 

O gymunedau yn trefnu i ddiogelu eu pobl fwyaf agored i niwed drwy lifogydd a chyfnodau clo, i fudiadau a newidodd eu gwasanaethau i fwydo eu cymunedau yn ystod y pandemig, mae ein sector gwirfoddol wedi profi dro ar ôl tro ei fod yn rym hanfodol ar gyfer datblygu a newid yng Nghymru.

Ni allai’r amseru fod yn well, yn ein tyb ni, i Wobrau Elusennau Cymru ddychwelyd a sicrhau bod y bobl a’r mudiadau ysbrydoledig hyn yn cael y gydnabyddiaeth y maen nhw’n eu haeddu.

A oes elusen, menter gymdeithasol neu wirfoddolwr wedi gwneud gwahaniaeth i’ch bywyd chi felly yn ystod y blynyddoedd diwethaf? 

Efallai eich bod wedi gweithio gyda mudiad sydd wedi gosod esiampl go iawn o arfer da ar gyfer y sector ehangach? 

Efallai bod un o’ch gwirfoddolwyr yn gweithio’n ddiflino i’ch helpu chi a’ch achos?

Gwnewch yn siŵr eu bod yn cael y gydnabyddiaeth y maen nhw’n eu haeddu – enwebwch nhw am Wobr Elusennau Cymru. 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 20 Medi 2022. I gael rhagor o wybodaeth a sut i enwebu, ewch i www.gwobrauelusennau.cymru

A allwn ni beiriannu ein ffordd i ddyfodol cynaliadwy

Yn ddiweddar, gwahoddwyd ein Rheolwr Hyfforddi, Rhodri Thomas, i gyflwyno sgwrs i Sefydliad Siartredig y Peirianwyr Sifil. Fe wnaeth droi’r ddarlith, “A allwn ni beiriannu ein ffordd i ddyfodol cynaliadwy?”, a’i defnyddio i archwilio’r tensiynau rhwng beth sydd ei angen ar gymdeithas, beth mae’n meddwl y mae ei angen, cyfyngiadau amgylcheddol bodloni’r anghenion hyn, a sut mae’r diwydiant, gwyddoniaeth a thechnoleg yn ymateb. Tynnodd ar ei daith ddysgu ei hun, o fod yn fyfyriwr graddedig ac ymchwilydd mewn ecoleg systemau, i’w rôl bresennol yn helpu sefydliadau i wneud synnwyr o egwyddorion datblygu cynaliadwy yn eu cyd-destun penodol. Yn dilyn ei sgwrs, cynhaliwyd trafodaeth fyfyriol, lle wnaeth y gweithwyr peirianneg proffesiynol yn y gynulleidfa, atgofio’r ffordd y mae eu diwydiant wedi cymryd mantais ar gysyniadau ecolegol yn y degawdau diwethaf. Mae cwmnïau peirianneg sifil bellach yn amlddisgyblaethol, ac roedd gan nifer o aelodau’r gynulleidfa gefndir mewn gwyddorau bywyd. Er yr oedd pawb yn derbyn fod gan beirianwyr allu enfawr i ddyfeisio atebion cynaliadwy a defnyddio technoleg mewn cytgord â natur, y realiti yw, caiff cynllunio creadigrwydd ei rwystro’n bennaf gan ddeddfwriaeth a gorchmynion economaidd. Roedd pawb yn derbyn bod y diwydiant wedi newid, ac yn parhau i newid, ac, er gwaethaf yr heriau, mae’n cynnig rhai enghreifftiau ardderchog o gynaliadwyedd ymarferol. Nid oes lle i fod yn hunanfodlon fodd bynnag, a gall cwmnïau peirianneg sifil ddysgu oddi wrth gwmnïau corfforaethol mawr eraill, a dylent gymryd mantais ar y cyfleoedd rhwydweithio a gynigir gan y bartneriaeth newydd rhwng Cynnal Cymru a Sefydliad y Peirianwyr Sifil, a ymunodd yn ddiweddar â Cynnal Cymru fel aelod corfforaethol.

Mae Rhodri wedi’i addysgu i lefel Meistr mewn Rheoli Amgylcheddol ac mae wedi gweithio i Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Fforwm ar gyfer y Dyfodol, ymhlith eraill. Mae ganddo Dystysgrif Addysg i Raddedigion mewn Addysg a Hyfforddiant i Oedolion. 

Mae Cynnal Cymru yn cynnig amrywiaeth i becynnau hyfforddi a phroffesiynol wedi’u teilwra, ar gyfer unigolion a sefydliadau. Os hoffech fwy o wybodaeth neu os hoffech drafod eich anghenion hyfforddi, cysylltwch â Rhodri Thomas, Rheolwr Hyfforddi, ar training@cynnalcymru.com

Cyfle gwaith – Swyddog Rhaglen Cyflog Byw

Os hoffech ymuno â thîm ymroddedig ac egnïol o arbenigwyr cynaliadwyedd, a bod gennych ddiddordeb yn gwybod rhagor, yna cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Nodwch, os gwelwch yn dda, ein bod yn chwilio am ymgeisydd sydd yn meddu ar, o leiaf, profiad lefel dechreuwr profiadol yn y Gymraeg.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Mawrth 14, a chynhelir cyfweliadau ym mis Mawrth.

Gwybodaeth am Cynnal Cymru – Sustain Wales

Mae Cynnal Cymru- Sustain Wales yn fudiad dielw sy’n darparu cyngor, hyfforddiant a chysylltiadau a fydd yn helpu sefydliadau droi eu hamcanion cynaliadwyedd yn weithredoedd.

Ni yw partner swyddogol y Prosiect Llythrennedd Carbon yng Nghymru, a phartner achrededig y Living Wage Foundation yng Nghymru. Mae ein tîm o arbenigwyr cynaliadwyedd yn gweithio i gefnogi sefydliadau ar draws tri maes rhaglen craidd: (i) yr economi carbon isel, (ii) yr amgylchedd naturiol a (iii) cymdeithas deg a chyfiawn.

Y Cyflog Byw

Mae’r Cyflog Byw Go Iawn yn gyfradd yr awr sy’n cael ei gyfrifo’n annibynnol yn unol â chostau byw, ac yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol ym mis Tachwedd yn ystod Wythnos Cyflog Byw, sef dathliad blynyddol rhwydwaith sy’n tyfu, a sy’n cynnwys bron 9,000 o Gyflogwyr Cyflog Byw yn y DU.

Mae’r Living Wage Foundation a’i bartneriaid yng Nghymru ac yn yr Alban yn dathlu cyflogwyr sy’n dewis, o’u gwirfodd, talu’r Cyflog Byw Go Iawn drwy gynllun achredu sy’n cydnabod ymrwymiad hirdymor at dalu cyflog teg, a sydd wedi sicrhau codiad cyflog i dros 300,000 o weithwyr cyflog isel.

Mae’r nifer o sefydliadau Cyflog Byw ledled Cymru yn tyfu, ac mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod rȏl y Cyflog Byw go iawn fel rhan o’r ymgais i sicrhau bob pawb yng Nghymru yn derbyn gwaith teg. Yn 2021, lansiwyd gwefan Cyflog Byw i Gymru.

Sut mae gwneud cais

Anfonwch eich cais i swyddi@cynnalcymru.com erbyn 5 pm ddydd Llun 14 Mawrth gan gynnwys eich:

• Ebost eglurhaol
• Ffurflen gais
• Ffurflen cyfleoedd cyfartal

Nodwch, os gwelwch yn dda, nad ydym yn derbyn CVau. Dim asiantaethau o gwbl.

Llwytho i lawr:

Disgrifiad Swydd
Ffurflen gais
Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

Rydyn ni’n recriwtio Swyddog Hyfforddiant a Chyfathrebu (cyfnod mamolaeth)

Teitl y Swydd:Swyddog Hyfforddiant a Chyfathrebu
Cyflog:Tua £23,000 – 25,000 pro rata
Hyd y cytundeb:Cytundeb blwyddyn i ddechrau (cyfnod mamolaeth)
Oriau:30 awr yr wythnos / gweithio’n hyblyg
Dyddiad cychwyn:Ionawr 2022
Lleoliad:Gweithio o gartref/ Swyddfa Caerdydd
Rheolwr Llinell:Prif Ymgynghorydd

Gan gydweithio gyda’n aelodau ar draws y sector, a’n rhwydwaith ehangach, ‘rydym yn llunio’r agenda ac yn adnabod cyfleoedd am weithredu ar ddatblygu cynaliadwy, yn cefnogi’n haelodau a’n cymunedau ymarfer gyda’i agendáu cynaliadwyedd, ac yn rhannu gwybodaeth drwy wneud gwaith hyfforddi ac ymgynghori. Ni yw partner swyddogol Prosiect Llythrennedd Carbon yng Nghymru a Chorff Achredu’r Cyflog Byw Go Iawn i Gymru.

Gyda’r cynnydd yn y galw am ein hyfforddiant arlein ac wyneb-yn-wyneb ynghylch newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd, hoffen ni gyflogi rhywun sy’n gallu’n helpu ni gydgysylltu a chyflwyno’r gwaith, yn ogystal â chefnogi ei dwf drwy gyfathrebu, marchnata a mesur effaith yn effeithiol.

Sut i ymgeisio:

Anfonwch eich cais at jobs@cynnalcymru.com erbyn Dydd Sul 12 Rhagfyr 2021, gan gynnwys:

  • E-bost Clawr
  • Ffurflen Gais
  • Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

Nodir, os gwelwch yn dda, nad ydyn ni’n derbyn C.V

Rydyn ni’n defnyddio proses recriwtio ddall.

Dadlwythwch y disgrifiad swydd

Dadlwythwch Ffurflen gais

Dadlwythwch Ffurflen cyfle cyfartal

Am fwy o wybodaeth ar y rôl, cysylltwch â Rhodri Thomas, Prif Ymgynghorydd ar 02922940810

Ar hyn o bryd mae staff Cynnal Cymru yn gweithio hyd at wythnos pedwar diwrnod rhwng dydd Llun a dydd Iau gyda threfniadau gweithio hyblyg yn seiliedig ar anghenion rôl y swydd.

Rydyn ni’n rhagweld y gellir lleoli swydd y Swyddog Hyfforddi a Chyfathrebu yn unrhyw le yng Nghymru ond yn ddelfrydol dylech allu gweithio o leiaf 1-2 ddiwrnod yr wythnos o Swyddfa Caerdydd.

Caiff adroddiad yn cynnwys argymhellion o Gynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent ei gyhoeddi heddiw.

Cynhaliwyd y Cynulliad yn rhithiol dros ddau benwythnos ym mis Mawrth a daeth ynghyd â dros 40 o bobl a ddewiswyd ar hap, ac yn gynrychioladol yn ddemograffig, sy’n byw yn y fwrdeistref sirol i drafod y cwestiwn pwysig iawn: “Beth ddylem ni ym Mlaenau Gwent ei wneud i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd mewn ffordd sy’n deg ac yn gwella safonau byw i bawb”

Mabwysiadodd y Cynulliad Hinsawdd bump argymhelliad yn gysylltiedig â thrafnidiaeth, tai a gofod gwyrdd, a gafodd dros 80% o gefnogaeth. Cafodd yr argymhellion eu hysgrifennu gan aelodau’r Cynulliad eu hunain a’i seilio ar gyflwyniadau gan arbenigwyr newid hinsawdd.

Medrir gweld yr argymhellion a’r adroddiad llawn yn y dolenni cysylltiedig. Cliciwch Yma.

Lluniwyd yr adroddiad gan Cynnal Cymru a Chymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru, dau o bartneriaid a drefnodd Gynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent.

Ym mis Medi y llynedd, fe wnaeth y Cyngor ddatgan yn swyddogol fod Argyfwng Hinsawdd ym Mlaenau Gwent. Yr wythnos nesaf, bydd pob cynghorydd bwrdeistref yn cael cyfle i glywed gan aelodau Cynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent am eu hargymhellion ac ystyried sut y gallant symud ymlaen â’r agenda.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Blaenau Gwent, sydd wedi dod â sefydliadau yn cynnwys y cyngor, iechyd, tai, heddlu a’r sector gwirfoddol ynghyd, wedi ymroi i roi ymateb ysgrifenedig i’r argymhellion hyn yn eu cyfarfod nesaf ym mis Gorffennaf. Mae hyn yn adlewyrchu ymrwymiad hirdymor partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i Flaenau Gwent chwarae ei ran lawn wrth weithredu i gyflawni targed Cymru i allyriadau Sero-Net erbyn 2050.

Dywedodd y Cyng Dai Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Gweithredol Adfywio a Datblygu Economaidd y Cyngor, fydd yn arwain y briffiad. Dywedodd:

“Rydym yn hollol ymroddedig fel Cyngor i weithio gydag ystod eang o bartneriaid i wneud popeth a fedrwn i ymateb yn lleol i’r broblem fyd-eang hon. Sylweddolwn yr heriau enfawr sydd o’n blaen i gyd wrth geisio diogelu ein hamgylchedd ar gyfer llesiant cenedlaethau’r dyfodol. Dyna pam i ni fel awdurdod lleol ddatgan Argyfwng Hinsawdd a’n bod eisoes wedi dechrau gweithredu drwy ein Cynllun Datgarboneiddio. Aiff y cynllun hwn â ni i ddull gweithredu mwy strategol tuag at cyflawni niwtraliaeth carbon drwy flaenoriaethu gwaith mewn nifer o feysydd allweddol o’n gweithrediadau a all, gyda rhai newidiadau, wneud cyfraniad sylweddol tuag at ein nod o fod yn niwtral o ran carbon.

“Roedd y bobl yn y Cynulliad Hinsawdd yr un mor angerddol am ein hamgylchedd a bydd eu hargymhellion yn helpu i ganolbwyntio hyd yn oed fwy ar ein meddyliau a dweud wrthym beth yr ystyriant yn allweddol i fynd i’r afael â’r mater. Diolch i bawb a gymerodd ran am roi eu hamser.”

Cyflwynir yr adroddiad hefyd i Fwrdd Gwasanaethau Blaenau Gwent, gan fod gweithio gyda phartneriaid rhanbarthol yn allweddol i fynd i’r afael â materion amgylcheddol.

Dywedodd Sarah Hopkins, Cyfarwyddwr, Cynnal Cymru:

“Bydd y symud i sero-net yn golygu newidiadau i fywydau pobl felly mae’n hanfodol fod cymunedau yn deall ac yn cymryd rhan yn y daith. Mae mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd yn rhoi cyfle i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb sy’n bodoli yng Nghymru a gwella bywyd i bawb. Mae’n wirioneddol galonogol gweld ymrwymiad Cyngor Blaenau Gwent, y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ehangach a’r cymdeithasau tai i wrando ac ymateb i’r argymhellion gan y Cynulliad.

“Gobeithiwn y bydd ardaloedd eraill yng Nghymru hefyd yn defnyddio prosesau tebyg i lywio cynlluniau gweithredu ar ddatgarboneiddio.”

Dywedodd Steve Cranston, Arweinydd Economi Sylfaen Tai United Welsh:

“Rydym yn hynod falch i fod wedi cymryd rhan yng nghynulliad hinsawdd cyntaf Cymru. Mae’n dangos ei bod yn bosibl dod â sampl cynrychioladol o bobl ynghyd – a mynd i’r afael ag un o’r heriau caletaf sy’n ein hwynebu i gyd – yr argyfwng hinsawdd. Mae’r broses Cynulliad Hinsawdd yn un sy’n parchu gwahanol safbwyntiau ac yn meithrin ymddiriedaeth. Cafodd y 5 argymhelliad uchaf gefnogaeth lethol o 80% gan aelodau. Mae hyn yn rhoi pwysau a hygrededd i’r argymhellion sy’n anodd eu hanwybyddu. Bu’r broses o gydweithio ar draws cymdeithasau tai, yr awdurdod lleol, sefydliadau cymdeithas ddinesig a dinasyddion yn un gadarnhaol lle cafodd cysylltiadau eu cryfhau ac y cafodd ymddiriedaeth ei adeiladu.

“Mae’r pedair cymdeithas tai a gefnogodd y Cynulliad Hinsawdd – Linc Cymru , Cartrefi Melin, Tai Calon ac United Welsh – yn gweithio i ddatblygu ymateb cydlynol i’r argymhellion. Bydd yr argymhellion yn helpu i lunio ein blaenoriaethau yn y dyfodol ym meysydd allweddol ôl-osod tai.”

Trefnwyd Cynlluniad Hinsawdd Blaenau Gwent gan gymdeithasau tai United Welsh, Linc Cymru, Cartrefi Melin a Tai Calon mewn partneriaeth gydag elusen datblygu cynaliadwy Cynnal Cymru, Cyngor Blaenau Gwent ac ERS Cymru.

Grymuso Newid: Cwrs Eco-Llythrennedd newydd yn cael ei lansio ar Ddiwrnod Amgylchedd y Byd

Yn Cynnal Cymru yr ydym, ar hyd yr amser, wedi eirioli dros unigolion a sefydliadau sy’n gweithredu yn enw datblygu cynaliadwy. ‘Rydym yn gwybod nad oes un ymateb pendodol, un datrysiad perffaith, i sicrhau dyfodol mwy hafal, toreithiog a chynaliadwy; dyna paham y mae’r ystod o weithredoedd gwahanol, o wahanol ffynonellau a sectorau, yr ydym yn dod ar eu traws yn ein cyffroi ac yn tawelu’n meddyliau.

Y ffydd yma yng ngallu pobl i adnabod datrysiadau sy’n ffitio i gyd-destun eu bywydau eu hunain sydd wedi ysbrydoli ein cwrs hyfforddiant diweddaraf – Nabod Natur: Nature Wise – a gafodd ei beilota’n ddiweddar gan ystod o sefydliadau gan gynnwys Cyngor Abertawe, Mind Cymru a Llywodraeth Cymru.

Wedi’i anelu at esbonio’r argyfwng natur byd-eang sydd yn ein wynebu, a gwneud hynny mewn ffordd hygyrch, mae’r cwrs yn rhoi trosolwg o’r ffordd gymhleth y mae ecosystemau yn gweithredu er mwyn cynnal bywyd. Yna, mae’n symud ymlaen i archwilio’r cysylltiadau rhwng gweithgareddau dynol a’r amhariadau ar gylchredau naturiol sydd i’w gweld o’n cwmpas – gyda newid yn yr hinsawdd a lleihad yn niferoedd bywyd gwyllt yn ganlyniadau sy’n dod yn fwyfwy amlwg.

Mae’r cwrs hefyd yn trafod fframweithiau adfer natur cenedlaethol a rhyngwladol, ynghyd â thrafod y camau ymarferol sy’n cael eu hannog neu eu harloesi. Yn bwysicaf oll i ni, mae’r cwrs yn creu’r gofod hwnnw a fydd yn galluogi’r cyfranogwyr i ddefnyddio’r wybodaeth a’r cysyniadau sy’n deillio o’r cwrs yn eu bywydau eu hunain, ac adnabod y dulliau mwyaf defnyddiol a buddiol o weithredu, fel eu bod yn gallu mynd ati i adfer natur yn eu sefydliadau, yn y cartref ac yn y gymuned.

Nid peth hawdd mo lansio cwrs o’r math, gyda chymaint o sefydliadau arbenigol eisoes yn bodoli ym meysydd ecoleg, addysg, newid ymddygiad a chynllunio gweithredu – mewn gwirionedd, popeth y mae Nabod Natur yn cynnig. Ein nod oedd casglu’r holl agweddau yma at ei gilydd, ac ‘rydym wrth ein boddau gydag ymatebion ein mynychwyr peilot. Fel y dywedodd un cyfranogwr cynnar: “Yr ydych wedi grymuso pobl i newid ac, yn y byd sydd ohonom, mae hynny’n ganlyniad gwych”.

Bydd Nabod Natur: Nature Wise yn cael ei lansio ar Fehefin 5: Diwrnod Amgylchedd y Byd

Cwrs Agored Cyntaf: Gorffennaf 20 a 22: 2 x sesiynau arlein gyda’r opsiwn dewisol o astudio hunangyfeiriedig rhynddynt. Cyfanswm amser ymrwymiad 5 – 6 awr. Cost: £85 y dysgwr, a chynygir gostyngiadau i grwpiau.

I drafod hyfforddiant pwrpasol i’ch sefydliad neu archebu lle ar y cwrs agored cyntaf, cysylltwch â training@cynnalcymru.com os gwelwch yn dda.

Rhowch eich barn i Gynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent

What should we do in Blaenau Gwent to tackle the climate crisis in a way that is fair and improves living standards for everyone?

To gather this information we are using a website called Polis – a real-time system for gathering, analysing and understanding what large groups of people think in their own words.

Anybody who lives or works in Blaenau Gwent can take part in the Polis survey and all responses are anonymous. The survey is opening on Monday 1st March 2021 and closing on Monday 22nd March 2021.

Find out more >>

Gwneud y pethau bychain ar Ddydd Gŵyl Dewi

Eleni, ar Ddydd Gŵyl Dewi, ‘rydym yn gofyn i sefydliadau ar draws Cymru ystyried y pethau bychain y gallant wneud i sicrhau nad oes rhaid i unrhywun yng Nghymru weithio am lai na’r Cyflog Byw go iawn, boed hynny’n cynnwys deall sut mae bod yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig, ceisio annog sefydliadau eraill i ystyried y Cyflog Byw go iawn neu ein helpu ni i rannu negeseuon cadarnhaol am y gwahaniaeth y mae talu’r Cyflog Byw go iawn yn gallu’i wneud.

Y Cyflog Byw go iawn yw’r unig raddfa gyflog yn y DU a delir, yn wirfoddol, gan 7,000 o fusnesau sy’n credu bod eu staff yn haeddu ennill cyflog sy’n cwrdd â’u hanghenion beunyddiol – megis y siopa wythnosol, neu ymweliad annisgwyl at y deintydd. Yng Nghymru, mae 278 o gyflogwyr Cyflog Byw achrededig, a dros 11,428 o gyflogai Cymru wedi derbyn codiad cyflog oherwydd bod eu cyflogwyr wedi’u hachredu. Ar lefel y DU, mae’r Cyflog Byw go iawn yn cael cefnogaeth trawsbleidiol.

Er gwaetha’r heriau aruthrol a welwyd yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, ‘rydym yn dal i weld momentwm parhaus o gwmpas y Cyflog Byw Go Iawn yng Nghymru. Yn 2020, roedd 55 cyflogwr ar draws holl sectorau a diwydiannau Cymru wedi cymryd y cam o achredu fel cyflogwyr Cyflog Byw, (o gymharu â 56 yn 2019). Drwy weithredu yn unigol, roedd y cyflogwyr hyn wedi codi cyfanswm o 4,300 o weithwyr i lefel Cyflog Byw go iawn.

Yn ȏl y TUC, mae bron chwarter o holl weithwyr Cymru yn derbyn tâl sy’n is na’r Cyflog Byw go iawn. Mewn ambell i etholaeth yng Nghymru mae’r ffigwr yn 1 o bob 3.

Yn ȏl y ddogfen ganlynol ddiweddar, sef y Joseph Rowntree Foundation Briefing, darganfuwyd bod 4 o bob 10 aelwyd sy’n wynebu tlodi yng Nghymru yn cynnwys gweithiwr llawn-amser ac, yn aml, mae dros hanner o’r aelwydydd yma yn cynnwys aelod sy’n gweithio; mae hyn yn dangos yn glir tra bod cyflogaeth yn lleihau’r risg o dlodi, yn aml nid yw’n ddigonol i alluogi’r unigolyn i ddianc rhagddo.
Mae talu’r Cyflog Byw go iawn yn cynnig llwybr i bobl ddianc o dlodi, ac yn golygu bod ganddynt mwy o arian i’w wario yn eu heconomïau lleol, ac ar y pethau hynny sydd o bwys iddynt.

Felly, wrth i ni ddechrau cynllunio’n ffordd allan o COVID, a sicrhau ein bod yn fwy gwydn yn y dyfodol, ‘rydym yn annog pob cyflogwr i ystyried pa bethau bychain y gallant wneud er mwyn gwella’r sefyllfa. Pa gam cadarnhaol gallwch chi gymryd heddiw? Mae dod yn gyflogwr Cyflog Byw go iawn yn gam bach sy’n gallu golygu newidiadau mawr i’ch gweithwyr, eich sefydliad a’ch cymuned.

Cynnal Cymru yw corff achredu’r Cyflog Byw go iawn yng Nghymru ac ‘rydym yma i’ch helpu chi drwy’r broses achredu. Cysylltwch â ni, ymunwch â’r mudiad, gwnewch y pethau bychain.

Dymunwn Ddydd Gŵyl Dewi hapus i bawb. Diolch yn fawr!

Mae’r holl ffigyrau yn seiliedig ar y data a oedd ar gael ar Chwefror 1 2021.

Gwneud y pethau bychain yng Nghaerdydd ar Ddydd Gŵyl Dewi

Eleni, ar Ddydd Gŵyl Dewi, ‘rydym yn gofyn i sefydliadau ar draws Caerdydd ystyried y pethau bychain y gallant wneud i sicrhau nad oes rhaid i unrhywun yng Nghymru weithio am lai na’r Cyflog Byw go iawn, boed hynny’n cynnwys deall sut mae bod yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig, ceisio annog sefydliadau eraill i ystyried y Cyflog Byw go iawn neu ein helpu ni i rannu negeseuon cadarnhaol am y gwahaniaeth y mae talu’r Cyflog Byw go iawn yn gallu’i wneud.

Cyngor Caerdydd yw’r unig gyngor achrededig fel Cyflogwr Cyflog Byw yng Nghymru. Mae’r cyngor a phartneriaid yn hyrwyddo Caerdydd fel Dinas Gyflog Byw sy’n cael effaith cadarnhaol ar y Ddinas a’i gweithwyr. O Chwefror 1af 2021 ymlaen, mae 45% o gyflogwyr achrededig yng Nghymru yn dod o Gaerdydd ac mae cyflogwyr Caerdydd wedi cyfrannu at 69% o godiadau cyflog oherwydd achrediad. Mae ymchwil diweddar gan Brifysgol Caerdydd wedi dangos bod 124 cyflogwr yn achredu yng Nghaerdydd wedi arwain at 7,735 o weithwyr yn derbyn codiad cyflog sy wedi ychwanegu dros £32m at yr economi lleol o fewn 8 mlynedd.

Er mwyn clywed mwy am fuddion achredu fel Cyflogwr Cyflog Byw gwyliwch ar y fideo.

Dyma oedd gan y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd i’w ddweud:

“Mae’r pethau hynny sy’n ymddangos yn rhai bychain wir yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr, a dw i’n deall yr effaith sylweddol y mae talu’r Cyflog Byw go iawn wedi cael ar fywydau ein staff ni. ‘Rydym yn falch i gefnogi sefydliadau ar draws y ddinas, i’w galluogi i wneud yr un peth ar ran eu cyflogai hwythau ac, ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni, byddwn yn annog unrhyw fusnes sydd â diddordeb mewn talu’r Cyflog Byw go iawn i gysylltu â ni, a dysgu mwy am y cynllun”.


Mae Cyngor Caerdydd yn deall bod y buddion ehangach o’r Cyflog Byw go iawn yn gallu fod o fudd i unigolion a chyflogwyr yn ychwanegol a’r ddinas ac maen nhw wedi gwneud ymrwymiad i ad-dalu ffioedd i fusnesau bach a chanolig yng Nghaerdydd trwy’i chynllun cefnogaeth achrediad.

Am fwy o wybodaeth ar y Cyflog Byw yng Nghaerdydd ewch at y wefan.

Hefyd, mae cyngor Caerdydd yn annog cyflogwyr lleol i ddarparu cynlluniau cynilo a benthyciadau cyflogres, yn galluogi eu gweithwyr i arbed arian yn uniongyrchol o’u cyflogau ac os oes angen cynnig credyd fforddiadwy oddi wrth ddarparwr moesegol. Dewch o hyd i fwy o wybodaeth ar wefan Cardiff and Vale Credit Union.

Cynnal Cymru yw corff achredu’r Cyflog Byw go iawn yng Nghymru ac ‘rydym yma i’ch helpu chi drwy’r broses achredu. Cysylltwch â ni, ymunwch â’r mudiad, gwnewch y pethau bychain.

Dymunwn Ddydd Gŵyl Dewi hapus i bawb. Diolch yn fawr!

Scroll to Top