Economy

Frank O Connor – ‘Too Much Stuff’

[:en]We over consume, from food and drink through to consumer products and clothing. With current consumption patterns it is estimated that we need anywhere between 3 and 5 planets to sustain us. We clearly need a radical shift in life style and behaviour to move to one planet living.

As a global citizen here are five relatively simple steps to start.

Buy less stuff:

We buy too much stuff, 98% which is thrown away within 6 months. When we need to purchase stuff, we could choose durable long-life products that are non-toxic and have been designed for circularity (i.e. can be reused, remanufactured, repaired, upgraded, recycled, etc.).

Own less stuff:

We own too much stuff, 80% of which is used less than once a month. We could explore sharing as an alternative to individual ownership. We could then access durable long-life products through sharing models, e.g. cars, bikes, clothes, etc.

Repair more stuff:

We throw away so much stuff that can be repaired. We could explore either repairing stuff ourselves and there are lots of support communities out there to help us, or we could support service providers who could do the repair work for us, thus extending the life of the stuff we own.

Buy the food you actually need:

We throw away so much food every week. The statistics are frightening. We could make a pledge to buy what we need, supporting local producers, preferably organic, that sell in suitable portions.

Choose stuff wisely:

We support too many irresponsible companies that do not take into account the true cost of the stuff they produce and sell, e.g. pollution, toxicity, resource scarcity, waste, employee health and wellbeing, etc. We could ask questions of businesses on their values and ethics, using tools such as social media to uncover the truth of their activities. This would help inform us (and others) of which businesses we should support and why. We could also look to purchase secondhand goods thus extending their life.

Frank O Connor

Frank is a passionate, authentic, creative and values-led sustainable designer and social entrepreneur.  Working on something he believes in has taken him to Asia, Africa, Europe, Australia and Americas, collaborating with individuals and all types & sizes of organisation including the UN, European Commission, national and regional governments, multinationals, SMEs, educational institutes, charities and voluntary groups.

Frank’s mixed discipline background includes a PhD in ecodesign and a Masters in Advanced Manufacturing. Frank currently runs anois, a collaborative platform for seeking sustainable solutions, and is in the process of co-founding a number of other ethical organisations including one focussed on sharing.[:cy]Rydym yn defnyddio gormod, o fwyd a diod i gynnyrch defnyddwyr a dillad. Gyda phatrymau defnydd presennol, amcangyfrifir bod angen rhwng tair a phum planed i’n cynnal. Mae’n amlwg bod arnom angen newid radical mewn ffordd o fyw ac ymddygiad i’n symud tuag at fyw ar un blaned.
Fel dinesydd byd-eang, dyma bum cam cymharol syml i gychwyn.

Prynu llai o bethau:

Rydym yn prynu gormod o bethau, ac mae 98% o’r rhain yn cael eu taflu i ffwrdd o fewn chwe mis. Pan mae angen i ni brynu pethau, gallem ddewis cynnyrch hir oes cadwrus sy’n ddiwenwyn ac wedi’u cynllunio ar gyfer cylchogrwydd (h.y. gellir eu hailddefnyddio, eu hailgynhyrchu, eu hatgyweirio, eu huwchraddio, eu hailgylchu ac ati).

Bod yn berchen ar lai o bethau:

Rydym yn berchen ar ormod o bethau, a defnyddir 80% ohonynt lai nag unwaith y mis. Gallem archwilio rhannu fel dewis amgen i berchenogaeth unigol. Wedyn gallem gael mynediad i gynnyrch hir oes cadwrus trwy fodelau rhannu, e.e. ceir, beiciau, dillad ac ati.

Atgyweirio mwy o bethau:

Rydym yn taflu cymaint o bethau i ffwrdd ond gellir eu hatgyweirio. Gallem archwilio naill ai atgyweirio pethau ein hunain ac mae llawer o gymunedau cymorth ar gael i’n cynorthwyo, neu gallem gefnogi darparwyr gwasanaethau sy’n gallu gwneud y gwaith o atgyweirio ar ein rhan, gan ymestyn oes y pethau rydym yn berchen arnynt.

Prynu dim ond y bwyd sydd ei angen arnom:

Rydym yn taflu cymaint o fwyd i ffwrdd bob wythnos. Mae’r ystadegau’n frawychus. Gallem wneud addewid i brynu’r hyn sydd ei angen arnom, a chefnogi cynhyrchwyr lleol, organig os yn bosibl, sy’n gwerthu mewn dognau addas.

Doethineb wrth ddewis pethau:

Rydym yn cefnogi gormod o gwmnïau anghyfrifol sy’n methu ag ystyried cost wirioneddol y pethau y maent yn eu cynhyrchu a’u gwerthu, e.e. llygredd, gwenwyndra, prinder adnoddau, gwastraff, iechyd a lles gweithwyr ac ati. Gallem holi cwestiynau i fusnesau ynghylch eu gwerthoedd a’u moeseg, gan ddefnyddio offer megis cyfryngau cymdeithasol, i ddatgelu’r gwir ynghylch eu gweithgareddau. Byddai hyn yn cynorthwyo o ran ein hysbysu ni (a phobl eraill) ynghylch pa fusnesau y dylem eu cefnogi a pham. Hefyd gallem ystyried prynu nwyddau ail-law a thrwy hyn ymestyn eu hoes.

Mae Frank yn gweithio’n rhyngwladol fel cynllunydd a strategydd cynaliadwy.[:]

Simon Nurse – How to Innovate Our Way out of a Looming Ecological Crisis

[:en]Rare is the platform where you are genuinely among friends. Particularly when that platform debates thorny issues such as eco-design, industrial ecology, waste, the circular economy and sharing. But let there be no doubt, Cynnal Cymru’s ‘Show and tell’ event was precisely that; an opportunity to share ideas and push, pull, knead and shape new thinking in the perfect environment. I was delighted to be sharing this particular platform with Creative Director Chris Carpenter of Stills branding – a true advocate of the need for change – and the passionate and knowledgeable Dr Frank O’Connor. Our presentations were the same yet different; how to innovate our way out of a looming ecological crisis, how to conceptualise our use of resources with greater wisdom and foresight, how to spread a message so crucial to our shared futures.

It is this latter theme that I’d like to pick up on. As the General Manager of an industrial company, I regularly rub shoulders with professionals who know or care little about sustainability. The word is somehow tainted with negative connotations. For ‘sustainability’ read ‘cost’, ‘burden’, ‘workload’ or ‘idealistic’. This attitude represents a failure to understand the nature and importance of sustainability and the predicament that our current economic model leaves us in. It is also perhaps representative of endless exposure to – and the rather cynical curse of –  ‘greenwash’ by larger or rival corporations.  But to consign organisational approaches to sustainability to the (recycling) bin, is a failure to identify a rich seam of creativity and innovation that could radically change an organisation, its place in the market and its future legacy. Take eco-design and Life Cycle Assessment for instance. Using ED and LCA at Odoni-Elwell has led to several major benefits. We’ve put our processes under the microscope, eliminating areas of waste (saving money), redesigned our larger buildings and established a model for recovery of product at end of life (a recovery process that should both dispose/reuse waste appropriately and result in an ongoing relationship with our customer). But arguably the biggest thing that we’ve achieved is the knowledge that we at least are trying to do things right, even when there are times when we get things wrong.

‘Show and tell’ is a wonderful concept. Ideas. Honesty. Dialogue. I’d encourage more (all?) manufacturing organisations to get involved. There is vast potential alongside the issues. And after all; a problem shared is a problem halved.

Simon Nurse (Systems Designer and Manager at Odoni-Elwell

‘Show & Tell’ Design, Manufacture, Innovate is a mini event series created by Cynnal Cymru – Sustain Wales, bringing together inspirational speakers with different perspectives around a common theme.  The events are designed to share learning and create the potential for collaborative projects and ideas.[:cy]Prin yw’r llwyfan lle rydych wir ymhlith cyfeillion. Yn enwedig pan mae’r llwyfan hwnnw’n dadlau materion dyrys megis eco-ddylunio, ecoleg ddiwydiannol, gwastraff, yr economi gylchol a rhannu. Ond rhag ofn y bydd unrhyw amheuaeth, dyna’n union beth oedd digwyddiad ‘Dangos a dweud’ Cynnal Cymru; sef cyfle i rannu syniadau a gwthio, tynnu, gwasgu a llunio syniadau newydd yn yr amgylchedd perffaith. Roeddwn yn falch iawn i rannu’r llwyfan arbennig hwn â Chris Carpenter, Cyfarwyddwr Creadigol cwmni brandio Stills – sy’n hyrwyddwr gwirioneddol dros yr angen am newid – a Dr Frank O’Connor, sy’n ffigwr brwdfrydig a gwybodus. Roedd ein cyflwyniadau yn debyg iawn ond eto’n wahanol; sut i arloesi ein ffordd allan o’r argyfwng ecolegol sy’n datblygu, sut i gysyniadu ein defnydd o adnoddau gyda rhagor o ddoethineb a rhagwelediad, sut i ledaenu neges mor hanfodol i’r dyfodol a rannwn.

Y thema olaf yw’r un yr hoffwn ymhelaethu arni. Fel Rheolwr Cyffredinol cwmni diwydiannol, rwy’n cwrdd yn rheolaidd â gweithwyr proffesiynol sy’n gwybod neu’n gofidio ychydig iawn am gynaliadwyedd. Mae’r gair fel petai wedi’i lygru gan gysylltiadau negyddol. Am ‘gynaliadwyedd’ darllener ‘cost’, ‘baich’, ‘llwyth gwaith’ neu ‘ddelfrydyddol’. Mae’r agwedd hon yn cynrychioli methiant i ddeall natur a phwysigrwydd cynaliadwyedd a’r helynt a achosir gan ein model economaidd presennol. Efallai ei bod hefyd yn cynrychioli amlygiad diddiwedd – a melltith sinigaidd – ‘gwyrddgalchu’ gan gorfforaethau mwy o faint neu gystadleuwyr. Ond mae gollwng dulliau sefydliadol o ymdrin â chynaliadwyedd yn y bin (ailgylchu) yn cynrychioli methiant i nodi gwythïen gyfoethog o greadigrwydd ac arloesedd a allai newid sefydliad, ei le yn y farchnad a’i etifeddiaeth ar gyfer y dyfodol, yn ei hanfod. Ystyriwch eco-ddylunio ac Asesiadau Cylch Bywyd, er enghraifft. Mae defnyddio EDd ac ACB yn Odoni-Elwell wedi arwain at nifer o fuddion sylweddol. Rydym wedi gosod ein prosesau o dan y chwyddwydr, gan ddileu meysydd gwastraff (ac arbed arian), ail-ddylunio ein hadeiladau mwyaf a sefydlu model ar gyfer adfer cynnyrch ar ddiwedd ei oes (sef proses adfer a ddylai waredu/ailddefnyddio gwastraff yn briodol ac arwain at berthynas barhaus gyda’n cwsmer). Ond gellir dadlau mai’r peth mwyaf a gyflawnwyd gennym yw’r wybodaeth ein bod o leiaf yn ceisio gwneud pethau’n gywir, hyd yn oed pan fyddwn yn cael pethau’n anghywir ar adegau.

Mae ‘Dangos a dweud’ yn gysyniad gwych. Syniadau. Gonestrwydd. Deialog. Byddwn i’n annog mwy o sefydliadau gweithgynhyrchu (neu bob un ohonynt) i gymryd rhan. Mae potensial enfawr yn bodoli ochr yn ochr â’r materion. Wedi’r cyfan, mae rhannu problemau yn haneru problemau.

Simon Nurse (Dylunydd Systemau a Rheolwr gyda chwmni Odoni-Elwell)

Mae ‘Dangos a Dweud’ Dylunio, Gweithgynhyrchu, Arloesi yn gyfres o fân ddigwyddiadau wedi’i chreu gan Cynnal Cymru – Sustain Wales, sy’n dod â siaradwyr ysbrydoledig sydd â safbwyntiau gwahanol ynghyd o gwmpas thema gyffredin. Nod y digwyddiadau hyn yw rhannu dysgu a chreu’r potensial ar gyfer prosiectau a syniadau cydweithredol.[:]

Zero Carbon Britain: Rethinking the Future

[:en]The Centre for Alternative Technology (CAT) are running a new course in September that provides an in-depth introduction to CAT’s latest Zero Carbon Britain research, offering a robust, evidence-based scenario that explores ways we can deliver a climate positive future, whilst also maintaining a modern lifestyle.

The course also covers how Zero Carbon Britain can be successfully used as a powerful tool for groups and individuals to inspire positive action, stimulate debate and build consensus in their communities and places of work.

CAT are also offering course participants a free ticket to the “Small Is Beautiful Festival” to be held at CAT the weekend immediately after this course if you extend your stay with CAT’s B&B.  The course and festival are designed to work in partnership, so you can take what you’ve learnt and leap in to action through empowering workshops and great connections.

Call 01654 704 952 for more details or visit the CAT website.[:cy]Bydd Canolfan y Dechnoleg Amgen yn cynnal cwrs newydd ym mis Medi a fydd yn darparu cyflwyniad manwl i ymchwil Prydain Di-garbon diweddaraf Canolfan y Dechnoleg Amgen, gan gynnig senario gadarn yn seiliedig ar dystiolaeth, a fydd yn archwilio ffyrdd y gallwn gyflwyno dyfodol cadarnhaol o ran yr hinsawdd, gan gynnal ffordd o fyw fodern.

Bydd y cwrs hefyd yn ymdrin â sut gall grwpiau ac unigolion ddefnyddio Prydain Di-garbon yn llwyddiannus, fel offeryn pwerus i ysbrydoli camau cadarnhaol, ysgogi trafodaethau a meithrin consensws yn eu cymunedau a gweithleoedd.

Bydd Canolfan y Dechnoleg Amgen hefyd yn cynnig tocyn rhad ac am ddim i gyfranogwyr y cwrs, i “Small Is Beautiful Festival” a gynhelir yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen y penwythnos yn syth ar ôl y cwrs hwn, os byddwch yn ymestyn eich arhosiad yng Ngwely a Brecwast Canolfan y Dechnoleg Amgen. Mae’r cwrs a’r ŵyl wedi cael eu cynllunio i weithio mewn partneriaeth, felly gallwch ddefnyddio beth rydych chi wedi’i ddysgu, trwy weithdai grymusol a chysylltiadau gwych.
Ffoniwch 01654 704 952 i gael mwy o fanylion, neu ewch i
http://courses.cat.org.uk/sustainable-living/zero-carbon-britain-rethinking-the-future-detail[:]

Free webinars to help Welsh businesses and public sector organisations to reduce their costs and become more resource efficient

[:en]Resource Efficient Wales are running a series of free webinars, on a range of topics related to resource efficiency.

Your business or public sector organisation could reduce its costs by using less energy and water, consuming fewer raw materials, and reducing waste. Even the smallest changes can make the biggest difference, and the new Resource Efficient Wales (REW) service, funded by Welsh Government and delivered by resource efficiency experts WRAP Cymru and Carbon Trust, is here to show you how.

Sign up to any or all of the free Resource Efficient Wales webinars to benefit from this free support:

Useful Links:

Resource Efficient Wales

Carbon Trust

Wrap Cymru[:cy]Bydd Cymru Effeithlon yn cynnal cyfres o weminarau rhad ac am ddim, ar amrywiaeth o bynciau sy’n gysylltiedig ag effeithlonrwydd adnoddau.

Gallai eich busnes neu sefydliad y sector cyhoeddus leihau ei gostau trwy ddefnyddio llai o ynni a dŵr, defnyddio llai o ddeunyddiau crai, a lleihau gwastraff. Gall hyd yn oed y newidiadau lleiaf wneud gwahaniaeth mawr, ac mae gwasanaeth newydd Cymru Effeithlon, a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gyflwynir gan arbenigwyr effeithlonrwydd adnoddau, sef WRAP Cymru a’r Ymddiriedolaeth Garbon, yma i ddangos i chi sut i wneud hynny.

Cofrestrwch ar gyfer unrhyw un, neu bob un, o weminarau rhad ac am ddim Cymru Effeithlon, i elwa ar y cymorth rhad ac am ddim hwn:

Dolenni defnyddiol:

Cymru Effeithlon

Yr Ymddiriedolaeth Garbon

Wrap Cymru[:]

Scroll to Top