Climate Change

JOB: WWF Cymru Earth Hour Internship

[:en]WWF Cymru is looking for an intern to help support the Earth Hour 2017 Wales campaign. You will be working as part of a team to maximise awareness, engagement and influence with key audiences, including public audiences, businesses, other organisations and landmarks.

Closing date: 14/10/2016

Location: Cardiff

Details: https://jobs.wwf.org.uk/displayjob.aspx?jobid=572[:cy]Mae WWF Cymru yn chwilio am intern i helpu i gynorthwyo ag ymgyrch Awr Ddaear 2017 yng Nghymru. Byddwch yn gweithio fel aelod o dîm i sicrhau’r ymwybyddiaeth, ymgysylltiad a dylanwad mwyaf posibl ymysg cynulleidfaoedd allweddol, gan gynnwys y cyhoedd, busnesau, sefydliadau eraill ac adeiladau a strwythurau amlwg.

 

Dyddiad cau: 14/10/2016

Lleoliad: Caerdydd

Manylion: https://jobs.wwf.org.uk/displayjob.aspx?jobid=572[:]

Charity launches bid to protect rainforest the size of Wales in Rio’s back yard

[:en]Unique Welsh charity Size of Wales today announced that it will help protect an area of rainforest the size of the nation in South America.

As well as taking on a new project in Peru, the charity will renew its support for a project in Guyana. The two projects cover over 2 million hectares of the Amazon basin – roughly the size of Wales.

Together with projects across Africa, this puts the charity well on the way to its new ambition to help protect tropical forests twice the size of Wales.

Olympic hosts Rio have used the biggest stage on Earth to draw attention to the twin threats of climate change and deforestation.  With the Amazon rainforest providing a stunning backdrop to the games, the organisers have committed to planting a tree for every athlete taking part.

As 2016 looks set to be the world’s hottest year on record it is clear that planting trees and protecting forests like the Amazon are both crucial in the fight against climate change. These unique tropical forest habitats absorb around a fifth of manmade CO2 emissions every year.

Having already helped plant over 4 million trees and helped protect an area of rainforest the size of the nation, Size of Wales now aims to double this; as a unique national response to climate change and a positive reply to the country’s common use as a measurement of deforestation.

Size of Wales’ South American projects are run by its partner Forest Peoples Programme and support indigenous groups; the Wampis in Peru and the Wapichan in Guyana; in their efforts to secure legal rights to their traditional lands and forests.

Ron James, a Wapichan mapper involved in the community conserved forest project in Guyana said: “Without the support of Size of Wales we would not have advanced our work this far. Thanks to the solidarity of the people and businesses of Wales, in April this year we started formal land talks with our government regarding steps to secure legal title to our ancestral forest. We are so glad the charity has chosen to continue its support and help our villages realise our collective vision for a Wapichan Conserved Forest.”

Size of Wales’ Acting Director Lowri Jenkins said: “We’re so chuffed to be able to say we’re helping to protect an area of rainforest the size of Wales in South America, and support these worthwhile communities. We’re currently looking at new projects in Africa, which would mean Wales is protecting an area the size of itself on both continents. That’s an incredible achievement for our nation!

But they still need your help – Size of Wales need to raise funds to help protect these precious habitats and the unique communities that call them home.

“We’re asking everyone in Wales to join us on Friday the 14th of October for Go Green Day, our national fundraising day. Show your support for rainforests by wearing green and donating a few pounds.”

Every £1 donated by the Welsh public will be doubled by the charity’s match fund, meaning each donation goes twice as far.

Go to www.sizeofwales.org.uk for more information and details about Go Green Day.[:cy]Mae Maint Cymru, elusen Gymreig unigryw, heddiw yn cyhoeddi y bydd yn helpu i amddiffyn ardal o goedwig law maint y genedl yn Ne America.

Yn ogystal â chefnogi prosiect newydd ym Mheriw, bydd yr elusen yn adnewyddu ei gefnogaeth i’w brosiect yn Guyana. Mae’r ddau brosiect yn cwmpasu dros 2 filiwn hectar o fasn yr Amason – tua’r un maint â Chymru.

Ynghyd â phrosiectau ar draws Affrica, mae hyn yn rhoi’r elusen ymhell ar y ffordd i’w uchelgais newydd i helpu i warchod coedwigoedd trofannol ddwywaith maint Cymru.

Mae gwesteiwyr y Gemau Olympaidd yn Rio wedi defnyddio llwyfan mwyaf y byd i dynnu sylw at y bygythiadau deublyg o newid hinsawdd a datgoedwigo. Gyda goedwig law’r Amason yn gefndir trawiadol i’r gemau, mae’r trefnwyr wedi ymrwymo i blannu coeden ar gyfer pob athletwr sy’n cymryd rhan.

Gyda 2016 yn edrych i fod blwyddyn boethaf y byd ar record mae’n amlwg bod blannu coed ac amddiffyn coedwigoedd fel yr Amason yn hanfodol yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd. Mae’r cynefinoedd unigryw yma yn amsugno tua un rhan o bump o allyriadau CO2 dynol bob blwyddyn.

Mae Maint Cymru eisoes wedi helpu plannu dros 4 miliwn o goed a helpu gwarchod ardal o goedwig law maint y genedl; nawr ei amcan newydd yw dyblu hwn fel ymateb cenedlaethol unigryw i newid hinsawdd, ac ateb cadarnhaol i ddefnydd cyffredin y wlad fel mesuriad o ddatgoedwigo.

Mae prosiectau De America Maint Cymru yn cael eu rhedeg gan ei bartner Forest Peoples Programme ac yn cefnogi grwpiau brodorol; y Wampis ym Mheriw a’r Wapichan yn Guyana; yn eu hymdrechion i sicrhau hawliau cyfreithiol i’w tiroedd a choedwigoedd traddodiadol.

Dywedodd Ron James, aelod Wapichan sydd yn cymryd rhan yn y prosiect coedwig gymunedol yn Guyana: “Heb gefnogaeth Maint Cymru ni fyddem wedi datblygu ein gwaith mor bell. Diolch i undod y bobl a busnesau o Gymru, ym mis Ebrill eleni, ddechreuon ni sgyrsiau ffurfiol gyda’n llywodraeth ynglŷn â’r camau nesaf i sicrhau teitl cyfreithiol i ein coedwig deuluol. Rydym mor falch y mae’r elusen wedi dewis parhau i’n cefnogi a rhoi cymorth i’n pentrefi wireddu ein gweledigaeth ar gyfer Coedwig Cadw Wapichan.”

Dywedodd Lowri Jenkins, Rheolwr Dros Dro Maint Cymru: “Mae’n bleser i ddweud ein bod yn helpu i amddiffyn ardal o goedwig law maint Cymru yn Ne America, ac i gefnogi’r cymunedau gwerth chweil yma. Ar hyn o bryd rydym yn edrych ar brosiectau newydd yn Affrica, bydd yn golygu fod Cymru yn diogelu ardal maint ei hunain ar ddau gyfandir. Dyna gyflawniad anhygoel i’n cenedl ni!”

Ond maent yn dal angen eich help – mae angen i Faint Cymru godi arian i helpu i amddiffyn y cynefinoedd gwerthfawr yma a’r cymunedau unigryw sy’n ei galw yn gartref.

“Rydym yn gofyn i bawb yng Nghymru i ymuno â ni ar ddydd Gwener 14eg Hydref ar gyfer Diwrnod Gwyrdd, ein diwrnod codi arian cenedlaethol. Dangoswch eich cefnogaeth i goedwigoedd glaw trwy wisgo gwyrdd a rhoi ychydig o bunnoedd i’r achos”

Caiff pob £1 a rhoddwyd gan y cyhoedd yng Nghymru ei ddyblu gan gronfa gyfatebol yr elusen, sy’n golygu bod pob rhodd yn mynd ddwywaith mor bell.

Ewch i www.sizeofwales.org.uk am fwy o wybodaeth a manylion am Ddiwrnod Gwyrdd.[:]

Low carbon lessons from nature

[:en]

We can learn so much from nature. To find out what we can learn to help create a low carbon future we have decided to explore current research in the first of our two day event. Experts will present low carbon solutions from nature for urban regeneration and well-being, watershed management and ecosystem restoration, marine renewables, chemistry, natural capital and blue-green urban infrastructure.

The second day will examine the ‘internet of energy’, a greener, more reliable, and more efficient power supply. Research has already revealed opportunities for industry and the public sector to embrace new technologies to bring about a low carbon sustainable society.

We want more people to understand and contribute to a low carbon Wales and so this event is free to attend, thanks to the sponsorship of the Sêr Cymru National Research Network for Low Carbon, Energy and Environment (NRN-LCEE).

6 & 7 July | Low Carbon Cymru Conference

Day 1: Nature-Based Solutions for a low carbon Wales
Speakers include:

 • Dr Nicola Beaumont, Plymouth Marine Laboratory
 • Professor Ian Bryden, University of the Highlands and Islands
 • Professor Čedo Maksimović, Imperial College London
 • Dr Luise Noring, Copenhagen Business School
 • Professor Peter Pearson, Imperial College London
 • Professor Carolyn Roberts, Gresham College
 • Dr Duncan Macquarrie, Green Chemistry Centre of Excellence, University of York

You can follow this link to find out more about the speakers.

Day 2: Smart Grid, Smart Living

Speakers include:

 • Mike Pedley, Head of Energy at Dwr Cymru/Welsh Water
 • Steven Edwards, Director of Regulation and Commercial at Wales and West Utilities
 • Professor Alan Guwy, Head of the Sustainable Environment Research Centre (SERC) at University of South Wales
 • Professor Iain Donnison, Leader of the Agriculture and Environmental Sciences at Aberystwyth University
 • Tim James, Energy Manager at Port of Milford Haven
 • Paul Jones from SPECIFIC
 • Ivo Spreeuwenberg, National Grid
 • Phil Bowen, Cardiff University
 • Jon Maddy, South Wales University
 • Jianzhong Wu, Cardiff University
 • Ian Masters, Swansea University

The conference is free to attend but pre-registration through Ticketsource for day 1 and day 2 is mandatory.

Please click here to register for Day 1
Please click here to register for Day 2

 [:]

Enterprise Car Club | Sustainable Transport

[:en]Cynnal Cymru have recently joined Enterprise Car Club, a sustainable city transport scheme. Enterprise Car Club provides hourly self-service car rental available 24/7/365 throughout the city, they are working with their members to deliver sustainable transport and resource efficient solutions to reduce carbon dioxide emissions and costs associated with employee travel.

Enterprise Car Club encourages employees to travel to work using more sustainable transport methods (bus, cycling or walking), which not only help keep the city car free, but can also improve staff health and well-being. When there is a need to use a car, Enterprise has a nearby pool of club cars available to transport employees to their destination. These cars have the latest hybrid engine technology which keep carbon emissions to a minimum. The Car Club is a solution to the two largest enemies of the city: traffic and pollution.

This is car pooling running at its most efficient level – not just a pool car serving one company but several pool cars serving an entire city. For SMEs the Car Club has potential to hail a number of benefits. The sharing economy offers lower running cost – for just £4.95 per hour of hire, you have access to one of the cars around Cardiff. This price also includes the cost of petrol, road tax and servicing. The sharing economy is already booming with businesses like Uber and AirBnB recently taking off in Cardiff. It is now time for business travel to follow.

For Cynnal Cymru, joining as a corporate member now means our staff no longer need to worry about driving personal cars to meetings. Mari Arthur, Cynnal Cymru Director, said:
“I enjoy walking to Queen Street station then jumping on the Bay train to get to and from work. Not only is it my only exercise at the moment but I love bumping into friends on the way. Our recent membership to the Car Club has made my work commute easier, I no longer drive to work as I can use the Enterprise car for meetings all over Cardiff and beyond (where public transport isn’t suitable of course).”

The Cynnal Cymru team now regularly use the Enterprise Car Club pool car located close to the Cynnal Cymru office in Cardiff bay and we have also spotted pool cars throughout the city. Reserving the car couldn’t be easier, it really is as simple as following these four steps:

Enterprise car Club

You can find more information about how the service works by following this link to the Enterprise Car Club website.

As this has worked out so well for us we have also paired up with Enterprise to offer discounted Car Club membership to Cynnal Cymru members. We believe that this is the future business travel. For more information on how to sign up with 75% off, email us on connect@cynnalcymru.com[:]

Innovation Shorts: How Cenin Group are harnessing natural resources to develop innovative low carbon technologies

[:en]Cenin Group

Cenin Group Logo

 

 

 

 

 

 

Cenin Group was established to develop innovative technologies. Our technology developed at Cardiff University, uses advanced analytical techniques and chemical engineering to allow the production of ultra-low carbon cements.

A founding principal of Cenin Group came from a study tour in 2007. In other European countries there is much greater co-operation and integration of operations, allowing enterprises the ability to achieve much greater efficiency.  In Güssing in Austria, they have proven that by using the natural resources they have around them, they can create significant amounts of renewable energy and more importantly economic activity and employment.  The founder of Cenin Group saw the opportunity to create a hybrid of this model in Wales and from this Parc Stormy was born.

To achieve sustainable development you need to achieve significant job creation or at least add to job security. From this concept the founding principles of Cenin Group at Parc Stormy were cast: energy generation using natural resources, recycling of materials and wastes, and sustainable secure job creation.

It is fantastic to be able to say that we have implemented sustainable techniques and a circular economy. It seems like a major achievement to talk about carbon and waste reduction as key elements of sustainability, until you realise that food banks and fuel poverty are still all around us, which are everyday issues to people living even just a few miles away.

From the early concept in 2007, Cenin Group have developed a cluster of interdependent renewable energy projects including, wind, solar PV, anaerobic digestion, and there are plans to add battery storage and to produce hydrogen for a hydrogen refuelling station.

Sited in amongst this renewable energy cluster, that will soon produce enough surplus power to meet the energy needs of the local town of Porthcawl, is the specialist mineral research and ultra-low carbon cement manufacturing facility.

Over the past 7 years the cement side of the business has been able to find ways to reuse waste products from the steel, coal, biomass and oil refining industries in Wales. These waste and bi-products have been used as cements in the steel, insulation, concrete and ground stabilisation industries.

The IP, patents and ongoing European technical approvals for this new innovative cement production results in dramatically less waste going into landfill, therefore making major economic savings and significant job creation in much needed areas.  A snow ball effect is created by finding innovative new products. This allows for the better use of resources, reducing producers’ wastes and bi products costs, and for the use of new generation ultra-low carbon cement products.

Today hundreds of thousands of tons will not go to landfill, thousands of homes will be supplied with renewable energy and hundreds of jobs will be created or enhanced simply by finding some waste, making use of a very run down industrial site, and by fully utilising the available natural resources (wind and solar radiation).

Cenin Group is demonstrating that Wales has the opportunity to harness natural and waste resources to help improve economic activity, reduce carbon emissions and increase resource efficiency at the same time.  Vital economic development can be achieved using only waste and natural resources whilst also tackling man’s greatest challenge, Climate Change.[:cy]Yn y cyfnod yn arwain i fyny at Uwchgynhadledd Cynnal Cymru ar Arloesedd Busnes ar gyfer Economi Cynaliadwy ar 21 Ebrill yng Nghaerdydd, byddwn yn arddangos cyfres o ddarnau arloesol, gan ganolbwyntio ar Gymru.

Cenin Group

Sefydlwyd Grŵp Cenin ar gyfer datblygu technolegau arloesol. Mae ein technoleg a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Caerdydd, yn defnyddio technegau dadansoddol blaengar a pheirianneg gemegol i ganiatáu cynhyrchu sment isel iawn mewn carbon.

Deilliodd egwyddor sylfaenol Grŵp Cenin o daith astudio yn 2007. Mewn gwledydd Ewropeaidd eraill mae llawer mwy o gydweithrediad ac integreiddiad mewn gweithrediadau, sy’n caniatáu i fentrau fod yn llawer mwy effeithlon. Yn Güssing yn Awstria, maent wedi profi y gallant, drwy ddefnyddio’r adnoddau naturiol sydd o’u cwmpas, greu cyflenwadau arwyddocaol o ynni adnewyddadwy, ac yn fwy pwysig weithgaredd a chyflogaeth economaidd. Gwelodd sylfaenydd Grŵp Cenin y cyfle i greu hybrid o’r model hwn yng Nghymru ac fel canlyniad ganwyd  Parc Stormy.

I gyflawni datblygu cynaliadwy mae arnoch angen medru creu swyddi arwyddocaol neu o leiaf ychwanegu at sicrwydd swyddi. O’r cysyniad hwn lluniwyd egwyddorion sylfaenol Grŵp Cenin ym Mharc Stormy: cynhyrchu ynni drwy ddefnyddio adnoddau naturiol, ailgylchu deunyddiau a gwastraff, a chreu swyddi cynaliadwy diogel.

Mae’n rhyfeddol i fedru dweud ein bod wedi gweithredu technegau cynaliadwy ac economi cylchol. Mae siarad am leihad mewn carbon a gwastraff fel elfennau allweddol cynaliadwyedd yn ymddangos fel cyflawniad o bwys, hyd nes eich bod yn sylweddoli bod banciau bwyd a thlodi tanwydd yn dal o’n cwmpas ym  mhob man – materion bywyd bob dydd i bobl sy’n byw ddim ond ychydig filltiroedd i ffwrdd.

Ers ei gysyniad cynnar yn 2007, mae Grŵp Cenin wedi datblygu clwstwr o brosiectau ynni adnewyddadwy cyd-ddibynnol yn cynnwys, gwynt, paneli solar ffotofoltäig, treuliad anaerobig, ac mae cynlluniau ar y gweill i ychwanegu storio batris a chynhyrchu hydrogen ar gyfer gorsaf ail-lenwi â thanwydd hydrogen.

Ymhlith y clwstwr hwn o ynni adnewyddadwy, a fydd cyn hir yn cynhyrchu digon o bŵer dros ben i gwrdd ag anghenion ynni Porthcawl, y dref leol, lleolir cyfleuster ymchwil mwynau arbenigol a sy’n cynhyrchu sment carbon isel iawn.

Dros y 7 blynedd ddiwethaf mae ochr sment y busnes wedi llwyddo i ddod o hyd i ffyrdd o ailddefnyddio cynnyrch gwastraff o’r diwydiannau dur, glo, biomas a phuro olew yng Nghymru. Mae’r gwastraff a’r sgil gynnyrch hyn wedi cael eu defnyddio fel sment yn y diwydiannau dur, insiwleiddio, concrid a diwydiannau  sefydlogi tir.

Mae’r IP, patentau a chymeradwyaeth technegol Ewropeaidd parhaus ar gyfer y dull newydd arloesol hwn o gynhyrchu sment wedi arwain at leihad dramatig yn y gwastraff sy’n mynd i safleoedd tirlenwi, a thrwy hynny’n gwneud arbedion economaidd o bwys a chynnydd arwyddocaol mewn swyddi mewn ardaloedd â galw mawr amdanynt. Crëir effaith pelen eira drwy ddarganfod cynnyrch newydd arloesol. Mae hyn yn caniatáu gwell defnydd o adnoddau, gan leihau gwastraff cynhyrchwyr a chostau sgil gynnyrch, ac yn galluogi defnyddio math newydd o gynnyrch sment isel iawn mewn carbon.

Heddiw mae cannoedd o filoedd o dunelli o wastraff na fydd yn mynd i safleoedd tirlenwi, miloedd o gartrefi’n cael eu cyflenwi gan ynni adnewyddadwy a channoedd o swyddi’n cael eu creu neu eu gwella yn unig drwy ddarganfod gwastraff, gwneud defnydd o safle diwydiannol dirywiedig, a thrwy wneud defnydd llwyr o’r adnoddau naturiol sydd ar gael (gwynt a phelydriad solar).

Mae Grŵp Cenin yn dangos bod gan Gymru’r cyfle i harneisio adnoddau naturiol a gwastraff i helpu i wella gweithgaredd economaidd, lleihau allyriadau carbon a chynyddu effeithlonrwydd adnoddau ar yr un pryd. Gellir cyflawni datblygu economaidd hanfodol drwy ddefnyddio gwastraff ac adnoddau naturiol yn unig, tra hefyd yn mynd i’r afael â her fwyaf dynoliaeth, Newid Hinsawdd.[:]

WWF Cymru Earth Hour Intern

[:en]Do you have what it takes to help deliver a major global environmental campaign?

WWF’s is a unique annual event. Hundreds of millions of people turn off their lights for one hour, on the same night, all across the world, in a huge symbolic show of support.

In 2016, it will take place at 8.30pm on Saturday 19 March.

WWF Cymru has an exciting opportunity for an Earth Hour Intern, working in its Cardiff office for 12 weeks.

More details can be found here: https://jobs.wwf.org.uk/displayjob.aspx?jobid=345

Closing date:      22 November 2015 @23.59hrs[:cy]Oes gennych chi’r hyn mae ei eisiau i helpu i gynnal ymgyrch amgylcheddol fyd-eang fawr?

Mae Awr Ddaear WWF yn ddigwyddiad blynyddol unigryw. Mae cannoedd o filiynau o bobl yn diffodd eu goleuadau am un awr, ar yr un noson, ledled y byd, fel ffordd amlwg a symbolaidd o ddangos eu cefnogaeth.

Yn 2016, fe’i cynhelir am 8.30pm ar nos Sadwrn 19 Mawrth.

Mae gan WWF Cymru gyfle cyffrous yn ei swyddfa yng Nghaerdydd am 12 wythnos, ar gyfer Intern Awr Ddaear

Mwy o fanylion yma: https://jobs.wwf.org.uk/displayjob.aspx?jobid=345

Dyddiad cau:      22 Tachwedd 2015 @23.59hrs[:]

Zero Carbon Britain: Rethinking the Future

[:en]The Centre for Alternative Technology (CAT) are running a new course in September that provides an in-depth introduction to CAT’s latest Zero Carbon Britain research, offering a robust, evidence-based scenario that explores ways we can deliver a climate positive future, whilst also maintaining a modern lifestyle.

The course also covers how Zero Carbon Britain can be successfully used as a powerful tool for groups and individuals to inspire positive action, stimulate debate and build consensus in their communities and places of work.

CAT are also offering course participants a free ticket to the “Small Is Beautiful Festival” to be held at CAT the weekend immediately after this course if you extend your stay with CAT’s B&B.  The course and festival are designed to work in partnership, so you can take what you’ve learnt and leap in to action through empowering workshops and great connections.

Call 01654 704 952 for more details or visit the CAT website.[:cy]Bydd Canolfan y Dechnoleg Amgen yn cynnal cwrs newydd ym mis Medi a fydd yn darparu cyflwyniad manwl i ymchwil Prydain Di-garbon diweddaraf Canolfan y Dechnoleg Amgen, gan gynnig senario gadarn yn seiliedig ar dystiolaeth, a fydd yn archwilio ffyrdd y gallwn gyflwyno dyfodol cadarnhaol o ran yr hinsawdd, gan gynnal ffordd o fyw fodern.

Bydd y cwrs hefyd yn ymdrin â sut gall grwpiau ac unigolion ddefnyddio Prydain Di-garbon yn llwyddiannus, fel offeryn pwerus i ysbrydoli camau cadarnhaol, ysgogi trafodaethau a meithrin consensws yn eu cymunedau a gweithleoedd.

Bydd Canolfan y Dechnoleg Amgen hefyd yn cynnig tocyn rhad ac am ddim i gyfranogwyr y cwrs, i “Small Is Beautiful Festival” a gynhelir yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen y penwythnos yn syth ar ôl y cwrs hwn, os byddwch yn ymestyn eich arhosiad yng Ngwely a Brecwast Canolfan y Dechnoleg Amgen. Mae’r cwrs a’r ŵyl wedi cael eu cynllunio i weithio mewn partneriaeth, felly gallwch ddefnyddio beth rydych chi wedi’i ddysgu, trwy weithdai grymusol a chysylltiadau gwych.
Ffoniwch 01654 704 952 i gael mwy o fanylion, neu ewch i
http://courses.cat.org.uk/sustainable-living/zero-carbon-britain-rethinking-the-future-detail[:]

Welsh Government has published their Climate Change Annual Report, 2014

[:en]The report sets out progress made against their headline commitments on emission reduction and adaptation and summarises some of the key activity that has been taken forward. It sets out that the 3% annual emissions target has been met. However, the findings also underline that whilst progress against the 3% target is within the desired range, further action is required to ensure emission reduction commitments are achieved in subsequent years and to improve our delivery against the 40% target.

The report breaks down emissions and highlights adaptation activity by main sectors. It concludes by summarising the next steps that WG will be taking, by building upon key legislation and delivering in line with key priorities set out in the recent Ministerial Statement on the Climate Change Policy Refresh.

Alongside the Report there is also a Technical Annex, which includes the performance indicators developed for each sector.

Climate Change Annual Report (download)[:cy]Mae’r adroddiad hwn yn pennu’r cynnydd sydd wedi’i wneud yn erbyn y prif ymrwymiadau i ostwng allyriadau ac i addasu, ac mae’n crynhoi rhai o’r prif gamau a gymerwyd. Mae adroddiad eleni yn nodi ei bod wedi cyrraedd y targed allyriadau blynyddol o 3%. Fodd bynnag, mae canfyddiadau’r Adroddiad yn pwysleisio’r neges, sef, er bod y cynnydd yn erbyn y targed o 3% o fewn yr ystod a ddymunir, mae angen gweithredu pellach i sicrhau fod yr ymrwymiadau i ostwng allyriadau yn cael eu cyrraedd mewn blynyddoedd a ddaw, ac i wella yr hyn yr ydym yn ei gyflawni yn erbyn y targed o 40%.

Mae’r adroddiad yn rhannu’r allyriadau fesul sector, ac yn tynnu sylw at y gweithgareddau addasu yn ôl y sectorau hynny.

Daw yr adroddiad i ben drwy grynhoi’r camau nesaf y byddwn yn eu cymeryd, drwy adeiladu ar ddeddfwriaeth allweddol a chyflawni yn unol â’r prif flaenoriaethau a benwyd yn y Datganiad diweddar gan y Gweinidog ar Adnewyddu y Polisïau Newid yn yr Hinsawdd.

I gyd-fynd â’r Adroddiad, mae Atodiad Technegol, sy’n cynnwys y dangosyddion perfformiad sy’n cael eu datblygu ar gyfer pob sector.

Adroddiad Blynyddol ar y Newid yn yr Hinsawdd[:]

Scroll to Top