Be a part of Wales’ sustainability journey, and join Cynnal Cymru – Sustain Wales!

[:en]We are now pleased to offer long-time subscribers and supporters of Cynnal Cymru – Sustain Wales an opportunity to join as a Full Member of our newly registered charity, and receive new member benefits.

Cynnal Cymru – Sustain Wales Members are at the heart of our work. Become a Member and you’ll join a growing group of people who play a part in everything we do as the centre of Sustainable Development in Wales.

Our Members care about Sustainable Development. If you do too, we’d love you to join us and become part of the growing number of people in Wales who are passionate about sustainability and its wide reach beyond the environment and into the worlds of the economy, society and culture.

Our Members give a voice to the work being done to improve Sustainable Development in industry, and the community – by pushing for change, sharing their experiences and helping to shape the future of Wales.

Cynnal Cymru – Sustain Wales Members and supporters have shown time and again just how powerful the actions of passionate individuals can be. The smallest of actions can make a huge difference. Working as a group can progress change faster than individual action and reaction. And, if you’re passionate about our mission, you could become more involved in a number of ways.

Our Members take part in all sorts of projects, activities and events which bring people together and tackle work around Sustainable Development, bringing more awareness to the fact that Sustainable Development is more than just the environment. We’ll tell you what’s happening in our regular Members’ e-news.

The easiest way to pay for Membership is by setting up a Direct Debit. For only £3 a month as an individual or between £8 and £25 as an organisation, you can contribute to the future of Sustainable Development in Wales.

Become a Member Today

An application from Daniel, our youngest member
An application from Daniel, our youngest member
[:cy]Yr ydym yn awr yn falch i fedru cynnig i’n tanysgrifwyr hirdymor a chefnogwyr Cynnal Cymru – Sustain Wales y cyfle i ymuno fel Aelod Llawn o’n helusen sydd newydd gofrestru, a derbyn manteision aelod newydd.

Mae Aelodau Cynnal Cymru – Sustain Wales yn ganolog i’n gwaith. Dewch yn Aelod a byddwch yn ymuno â grŵp cynyddol o bobl sy’n chwarae rhan ym mhob peth yr ydym yn ei wneud fel canolfan Datblygu Cynaliadwy yng Nghymru.

Mae ein Haelodau’n poeni am Ddatblygu Cynaliadwy. Os yr ydych chithau’n teimlo’r un fath buasem wrth ein bodd i’ch gweld yn ymuno â ni ac yn dod yn rhan o’r nifer cynyddol o bobl yng Nghymru sy’n frwdfrydig iawn ynghylch cynaliadwyedd a’i gyrhaeddiad eang tu hwnt i’r amgylchedd i mewn i fydoedd yr economi, cymdeithas a diwylliant.

Mae ein Haelodau’n rhoi llais i’r gwaith sy’n cael ei wneud i wella Datblygu Cynaliadwy mewn diwydiant a’r gymuned – drwy wthio am newid, rhannu profiadau a helpu i ffurfio dyfodol Cymru.

Mae Aelodau Cynnal Cymru – Sustain Wales a’i gefnogwyr wedi dangos drosodd a thro pa mor bwerus y gall gweithrediadau unigolion angerddol fod. Gall gweithio fel grŵp greu newid yn gynt na gweithrediadau unigolion. Ac, os yr ydych yn teimlo’n angerddol am ein cenhadaeth, gallech gynyddu eich ymgyfraniad mewn nifer o ffyrdd.

Mae ein Haelodau’n cymryd rhan ym mhob math o brosiectau, gweithgareddau a digwyddiadau sy’n dwyn pobl at ei gilydd ac yn mynd i’r afael â gwaith sy’n ymwneud â Datblygu Cynaliadwy, gan ddod a mwy o ymwybyddiaeth i’r ffaith bod Datblygu Cynaliadwy’n fwy na’r amgylchedd. Dywedwn wrthych beth sy’n digwydd yn ein e-gylchlythyr rheolaidd i Aelodau.

Y ffordd hwylusaf o dalu am Aelodaeth yw drwy drefnu Debyd Uniongyrchol. Am ddim ond £3 y mis fel unigolyn neu rhwng £8 a £25 fel sefydliad gallwch gyfrannu i ddyfodol Datblygu Cynaliadwy yng Nghymru.

Ymuno

Derek Osborn a Lynsey Jackson
Derek Osborn a Lynsey Jackson
[:]

Scroll to Top