Are You Ready To Become an Exemplar Company?

[:en]

Costain recently published a press release in which they celebrated the fact that we had assessed them as an exemplar in the 2015 Sustainable Development Charter report.

News Article: Costain Recognised in Welsh Sustainability Charter

Cynnal Cymru-Sustain Wales has managed the Charter on behalf of the Welsh Government for the last three years. Over that time we have seen a steady growth of almost 400 signatories, embedding sustainability at the heart of their organisation.

Every year we assessed around a hundred reports, case studies, policies and strategies sent in by Charter signatories. For the 2015 report we assessed these submissions against the elements of the seven National Well-being Goals of the Well-being of Future Generations Act. Costain was chosen as an exemplar for two reasons;

1. They provided a wealth of information which made scoring easier

2. They scored high by providing evidence that they were delivering multiple benefits across a range of environmental, social and economic factors.

Costain are an excellent example of a business which maintains high standards of responsible practice while continuing to make profits. Such businesses prove that the presumption that costs of mitigating environmental and social harm have to be externalised in order to return profit is a fallacy. In fact, rigorous environmental management and high standards of employee and community well-being add value to a business and boost levels of efficiency, productivity, loyalty and return custom.

We use our past experience of managing the former Sustainable Development Charter and analysing the practices of its signatories to advise businesses today. Our consultancy and training provides a structure for professional development and reflective action learning analogous to techniques used to enhance quality and efficiency. Sustainable Development is a journey, a cyclical process of define-measure-analyse-adjust-monitor. Costain have been on this journey for some years which is why we recognised them as an exemplar.

When are you going to start this journey or have you already begun but need help?

Get in touch with us to see how we and our community of members can help you add value to your core business by being responsible and resilient.

Contact us[:cy]

Yn ddiweddar cyhoeddodd Costain ddatganiad i’r wasg lle’r oeddent yn dathlu’r ffaith ein bod wedi eu hasesu fel cwmni enghreifftiol yn adroddiad y Siarter Datblygu Cynaliadwy 2015.

Erthygl Newyddion: Costain Recognised in Welsh Sustainability Charter

Mae Cynnal Cymru-Sustain Wales wedi rheoli’r Siarter ar ran Llywodraeth Cymru dros y tair blynedd ddiwethaf. Dros y cyfnod hwnnw gwelsom dwf cyson yn nifer llofnodwyr sydd erbyn hyn wedi cyrraedd  oddeutu 400, ac sydd wedi gwneud cynaliadwyedd yn rhan hanfodol o’u sefydliadau.

Bob blwyddyn buom yn asesu tua chant o adroddiadau, astudiaethau achos, polisïau a strategaethau a anfonwyd i mewn gan lofnodwyr y Siarter. Ar gyfer adroddiad 2015 gwnaethom asesu’r cyflwyniadau hyn yn erbyn elfennau saith Nod Llesiant Cenedlaethol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Dewiswyd Costain fel cwmni enghreifftiol am ddau reswm:

1.       Darparasant gyfoeth o wybodaeth a hwylusodd y broses sgorio

2.       Cawsant sgôr uchel oherwydd eu bod wedi rhoi tystiolaeth am y modd yr oeddent yn cyflawni manteision lluosog ar draws ystod o ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd.

Mae Costain yn enghraifft ardderchog o fusnes sy’n cynnal safonau uchel o arfer cyfrifol tra’n parhau i wneud elw. Mae’r fath fusnesau’n profi mai gwallus yw’r dybiaeth bod costau lleihau niwed amgylcheddol a chymdeithasol yn gorfod cael eu hallanoli er mwyn gwneud elw. Mewn ffaith, mae rheolaeth amgylcheddol lem a safonau uchel gweithwyr a llesiant cymunedol yn ychwanegu gwerth at fusnes ac yn hybu lefelau effeithlonrwydd, cynhyrchiant, teyrngarwch a chwsmeriaeth sy’n dychwelyd.

Rydym yn defnyddio’n profiad blaenorol o reoli’r cyn Siarter Datblygu Cynaliadwy  a’n profiad o ddadansoddi arferion eu llofnodwyr i gynghori busnesau heddiw. Mae ein hymgynghoriaeth a’n hyfforddiant yn darparu strwythur ar gyfer datblygu proffesiynol a gweithrediad dysgu adlewyrchol sy’n cyfateb i dechnegau a ddefnyddir i wella ansawdd ac effeithlonrwydd. Siwrnai yw Datblygu Cynaliadwy, proses gylchol ddiffinio-mesur-dadansoddi-addasu-monitro. Mae Costain wedi bod ar y siwrnai hon am rai blynyddoedd a dyna pam y gwnaethom eu cydnabod fel cwmni enghreifftiol.

Pryd ydych chi’n mynd i gychwyn ar y siwrnai hon neu a ydych eisoes wedi cychwyn arni ond yn teimlo bod arnoch angen help?

Cysylltwch â ni i weld sut y gallwn ni a’n cymuned o aelodau eich helpu i ychwanegu gwerth at eich busnes craidd drwy fod yn  gyfrifol a chydnerth.[:]

Scroll to Top