Announcing….a new round of Volunteering Wales Grants!

[:en]A new round of Volunteering Wales Grants is launching on 12 September, with opportunities for project funding of up to £20,000 for activity from 1 April 2019 – 31 March 2020.

Volunteering Wales Grants is a scheme funded by the Welsh Government to promote and improve volunteering in Wales. The scheme is administered by Wales Council for Voluntary Action (WCVA) and is designed to deliver the government’s commitment to identifying opportunities for more people to volunteer.

 

Prosperity for All

Grants will be allocated to projects that can demonstrate that they are able to make a contribution to delivering the Welsh Government’s strategy, Prosperity for All, which describes a long-term aim to build a Wales that is prosperous and secure, healthy and active, ambitious and learning, and united and connected.

The strategy identifies five priority areas which have the potential to make the greatest contribution to long-term prosperity and well-being. These are early years, better mental health, housing, skills and employability and social care. They are areas where it has been shown that earlier intervention and more seamless services can make a real difference to people’s lives.

The Volunteering Wales Grants for 2019/20 will support volunteering projects that contribute towards achieving outcomes in one or more of the priority areas.

Volunteering by young people is encouraged and supported through this grant scheme and a percentage of the funding available has been ring fenced to support projects that exclusively recruit young volunteers aged 14 – 25.

 

How can I find out more information?

Information sessions will be taking place around Wales during October and November 2018 to promote the Volunteering Wales Grants.  Book your place here shortly.

Local County Voluntary Councils can also help you with general advice and support in developing your volunteering project.

The deadline for applications is 5 December 2018.

Please contact WCVA’s Volunteering Team for further guidance: volwalesgrants@wcva.org.uk or call the team on 0300 111 0124.[:cy]Bydd cylch newydd o Grantiau Gwirfoddoli Cymru’n cael ei lansio ar 12 Medi, yn cynnig cyfleoedd i brosiectau gael cyllid o hyd at £20,000 ar gyfer gweithgareddau rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020.

Cynllun sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru yw Grantiau Gwirfoddoli Cymru, i hybu a gwella gwirfoddoli yng Nghymru. Mae’r cynllun yn cael ei weinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a’r bwriad yw cyflawni ymrwymiad y llywodraeth i ddod o hyd i gyfleoedd i fwy o bobl i wirfoddoli.

 

Ffyniant i Bawb

Rhoddir grantiau i brosiectau a all ddangos eu bod yn gallu cyfrannu at gyflawni strategaeth Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb, sy’n disgrifio nod hirdymor o greu Cymru sy’n ffynnu ac yn ddiogel, yn iach ac yn weithgar, yn uchelgeisiol ac yn dysgu, yn unedig ac yn gysylltiedig.

Mae’r strategaeth yn nodi pum maes blaenoriaeth sydd â’r potensial i wneud y cyfraniad mwyaf i ffyniant a llesiant hirdymor, sef y blynyddoedd cynnar, iechyd meddwl gwell, tai, sgiliau a chyflogadwyedd a gofal cymdeithasol. Mae’r rhain yn feysydd lle y gwelwyd bod ymyrryd yn gynt a chynnig gwasanaethau mwy di-dor yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Bydd Grantiau Gwirfoddoli Cymru 2019/20 yn cefnogi prosiectau gwirfoddoli sy’n cyfrannu at gyflawni amcanion mewn un neu fwy o’r meysydd blaenoriaeth.

Mae’r cynllun grant hwn yn annog ac yn cefnogi gwirfoddoli ymhlith pobl ifanc ac mae canran o’r cyllid sydd ar gael wedi’i neilltuo i gefnogi prosiectau sy’n recriwtio gwirfoddolwyr ifanc 14–25 oed yn unig.

 

Sut mae cael gwybod mwy?

Bydd sesiynau gwybodaeth yn cael eu cynnal ledled Cymru yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd 2018 i hybu Grantiau Gwirfoddoli Cymru.  Archebwch eich lle.

Gall Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol hefyd roi cyngor a chymorth cyffredinol i chi i ddatblygu eich prosiect gwirfoddoli.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5 Rhagfyr 2018.

Mae croeso i chi gysylltu â Thîm Gwirfoddoli WCVA i gael rhagor o arweiniad: volwalesgrants@wcva.org.uk neu ffoniwch y tîm ar 0300 111 0124.[:]

Scroll to Top