Amdanon ni

Yn hyrwyddo gweithredu a fydd yn creu cymdeithas deg a chyfiawn, economi carbon isel ac amgylchedd naturiol ffyniannus.

Yn hyrwyddo gweithredu a fydd yn creu cymdeithas deg a chyfiawn, economi carbon isel ac amgylchedd naturiol ffyniannus.

Gan gadw’n nodau elusennol wrth wraidd y cyfan, ‘rydym yn cynnig aelodaeth, ac yn cyflenwi gwasanaethau hyfforddiant i’r cyhoedd, y sector preifat a’r sector gwirfoddol.

Mae ein tîm bychan yn cyflenwi gwaith pellgyrhaeddol, sy’n cyffwrdd â llawer agenda, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd a datgarboneiddio, teithio cynaliadwy, ynni adnewyddadwy, tai fforddiadwy, yr Economi Sylfaenol, tlodi mewn gwaith, rheoli adnoddau naturiol a llawer mwy.

Dros y blynyddoedd, ‘rydym wedi gweithio gyda phobl a sefydliadau gwych ac, ar hyn o bryd, mae ein rolau a’n meysydd arbenigedd yn cynnwys y canlynol:

  • Y Cyflog Byw Gwirioneddol – achredu a chefnogi
  • Sefydliad Hyfforddiant Llythrennedd Carbon yn cyflenwi hyfforddiant Llythrennedd Carbon i fudiadau
  • Hyfforddiant eco-llythrennedd
  • Strategaethau a chefnogaeth Rheoli’r Amgylchedd a Datgarboneiddio
  • Creu ac hyrwyddo cymunedau ymarfer – gan gynnwys ym meysydd Datgarboneiddio Tai a’r Economi Sylfaenol yng Nghymru.

Mae pob prosiect ‘rydym yn ymwneud ag ef yn helpu ni i dyfu a deall mwy fyth am gynaliadwyedd – ac am bobl. ‘Rydym yn dwli ar ein gwaith.

Rydym yn gatalydd am newid

Rydym yn sionc ac yn egnïol

Rydym yn dîm bychan sy’n mwynhau ein gwaith; mae wastad gennym ddiddordeb mewn meysydd gwaith newydd sy’n berthnasol i’n pwrpas.

Rydym yn optimistaidd

Er gwaetha’r heriau difrifol ‘rydym am helpu eu datrys, ‘rydym yn cydweithio, yn feunyddiol, gyda phobl ysbrydoledig ac yn gweld newidiadau positif ar waith.

Rydym yn ceisio gwneud gwelliannau parhaus

Mae ein cleientod, ein haelodau a’n partneriaid yn disgwyl safon uchel gennym, ac ‘rydym yn dysgu ac yn myfyrio yn barhaus ynghylch yr hyn y gallwn wella.

Rydym yn gydweithwyr ac yn weithredwyr

Gan amrywio o gorfforaethau mawr hyd at grwpiau cymunedol, o awdurdodau lleol i fudiadau elusennol, mae datblygu cynaliadwy yn cynnig lle i bawb ac, os byddwn yn cydweithio, bydd yr effaith cymaint yn fwy.

Mae gennym uchelgais i Gymru

Rydym yn falch ein bod wedi’n lleoli yng Nghymru, ac o fod yn arweinyddion yn y broses o sicrhau dyfodol cynaliadwy.

Rydym yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ym maes datblygu cynaliadwy.

Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein sefydliad yn amrywiol ac, er mwyn hyrwyddo cynnwys cymunedau a grwpiau a eithriwyd cyn hyn, mewn trafodaethau ynghylch newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd a gwaith teg.

Ein stori

Cafodd Cynnal Cymru ei sefydlu i fod yn gatalydd i wneud newid positif. A dyna, yn syml, ‘rydym am ei wneud.

Rydym wedi tyfu o syniad i fod yn sefydliad llwyddiannus, a luniwyd ar hyd yr amser gan lawer o gymeriadau gwych.

Cysylltwch â ni

Ebost: hello@cynnalcymru.com

Ffon: 029 2043 1746

Scroll to Top
Skip to content