Aelodaeth

Ymunwch â mudiad sy’n tyfu, a gweld newid positif!

Mae rhwydwaith Cynnal Cymru yn gymuned o sefydliadau rhyngweithiol sy’n rhannu’n gweledigaeth a’n gwerthoedd. Mae ein haelodau a’n partneriaid yn ffocysu ar weithredu ac yn arloesol, yn awyddus i ddysgu a chydweithio a darganfod datrysiadau a ffyrdd newydd o weithio a fydd yn golygu Cymru mwy cynaliadwy.

Ar ôl ymuno â Cynnal Cymru, mae ein haelodau yn cael mynediad, am ddim, at asesiad cynaliadwyedd ac hyfforddiant a seilir ar weithredu, yn ogystal â rhwydwaith o bobl o’r un anian.

Os yr ydych am ymrwymo at ddyfodol cynaliadwy ac yn dymuno bod yn aelod neu’n bartner gyda ni, yna byddem wrth ein boddau yn clywed oddiwrthoch chi.
Mae ein cymuned ffyniannus o aelodau, sy’n cefnogi ei gilydd, yn gyfle i rannu dysgu, herio ffyrdd o feddwl a symbylu gweithredu.

Mae ein cymuned ffyniannus o aelodau, sy’n cefnogi ei gilydd, yn gyfle i rannu dysgu, herio ffyrdd o feddwl a symbylu gweithredu.

Sut y gallwn ni eich helpu chi

P’un ai yr ydych yn cychwyn ar eich taith gynaliadwy neu’n arwain y ffordd, mae gennym yr arbenigedd a’r gefnogaeth i’ch helpu.

Byddwn yn teilwra eich Aelodaeth i helpu chi wireddu eich nodau cynaliadwyedd.

Mae ein haelodaeth safonol yn gynhwysol, ac yr ydym yn cynnig yr un lefel o gefnogaeth waeth pa mor fawr neu fach yw eich sefydliad.

Yr ydym yn hoffi dod i adnabod ein haelodau

Po fwyaf yr ydym yn gwybod amdanoch chi a’ch sefydliad, po fwyaf y gallwn helpu cefnogi eich nodau cynaliadwyedd.

Cefnogaeth arbenigol

Yn flynyddol, gallwch elwa ar hyd at ddwy awr o gefnogaeth arbenigol gydag un o’n harbenigwyr tîm. Fe allai hyn gynnwys gwiriad iechyd cynaliadwyedd, adolygiad o’ch polisi amgylcheddol neu gyngor ynghylch sut mae dechrau system rheoli amgylcheddol.

Cefnogi’ch syniadau

Yr ydym yn hoff iawn o gydweithio. Yr ydym yn annog ein Haelodau i ymgysylltu’n weithredol ac yn croesawu syniadau a chynigion ynghylch sut y gallwn, gyda’n gilydd, wireddu’n hamcanion.

Cysylltu chi gyda’r pobl cywir

Drwy gyflwyniadau personol, rhwydweithio a digwyddiadau rhannu’r dysgu, yr ydym yn eich helpu i greu busnes sy’n cydbwyso elw gyda buddion cymunedol, yr economi a’r blaned.

Rhannwch eich dysgu, arddangoswch eich gwaith

Yn ogystal â helpu chi hyrwyddo eich newyddion, digwyddiadau neu ymgyrchoedd cynaliadwyedd, yr ydym yn gweithio gyda’n haelodau i ddatblygu digwyddiadau sy’n arddangos cyflawniadau eich sefydliad, a rhannu arfer da fel bod eraill yn gallu gwneud yr un peth.

Datblygwch eich gwybodaeth dorfol

Bob blwyddyn byddwch yn cael y cyfle i uwchsgilio’ch tîm gyda lle, am ddim, ar naill ai ein cwrs hyfforddiant Carbon Literacy achrededig neu ein cwrs eco-llythrennedd, Nabod Natur.

Gwasanaethau am bris gostyngol

Fel aelod, byddwch hefyd yn elwa ar brisiau gostyngol arbennig ar ein holl wasnaethau hyfforddi ac ymgynghori.

Derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf

Fel aelodau byddwch yn derbyn crynodeb misol o’r newyddion cynaliadwyedd, syniadau a digwyddiadau diweddaraf, yn ogystal â diweddariadau a chyfleoedd pwrpasol ac amserol oddiwrth, ac ar gyfer, ein haelodau.

Aelodaeth bremiwm

Mae ein haelodaeth bremiwm yn cynnig pecyn fforddiadwy o gefnogaeth arbenigol y mae modd ei deilwra at eich anghenion chi.

Mae’r dewis yn cynnwys:

  • Hyd at bedair awr o gyngor ymgynghorol neu gefnogaeth arbenigol

  • Hyd at bedwar lle ar ein cwrs Carbon Literacy agored

Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno at aelod pwrpasol o’r tîm.

Aelodaeth flynyddol

Yr ydym yn cynnig pedair lefel safonol o becynnau aelodaeth blynyddol addas at gyllidebau amrywiol, yn ogystal ag aelodaeth Bremiwm sy’n cynnwys pecyn teilwredig o gyngor ymgynghorol, hyfforddiant a/neu gyfleoedd hyrwyddo.

Mae ein haelodaeth hefyd yn addas ar gyfer timau unigol neu adrannau o fewn sefydliad mwy o faint, neu ar gyfer swyddfeydd sefydliadau byd-eang a leolir yng Nghymru.

cynnal_cymru_member_circle

Meicro

0-9 gweithwyr
Trosiant hyd at £100k

cynnal_cymru_member_circle

Bach

10-49 gweithwyr
Trosiant rhwng £100 to £500k

cynnal_cymru_member_circle

Canolig

50-249 gweithwyr
Trosiant rhwng £500 - £2m

cynnal_cymru_member_circle

Mawr

250 + gweithwyr
Trosiant dros £2m

cynnal_cymru_member_circle

Premiwm

Pob sefydliad

£85 a TAW

£150 a TAW

£300 a TAW

£600 a TAW

£1000 a TAW

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu am ragor o fanylion.

membership@cynnalcymru.com

Scroll to Top
Skip to content