A Living Planet, a Sustainable Economy?

[:en]WWF’s recent Living Planet Report found that humans are putting wildlife and the natural environment under incredible pressure. If we don’t do something about it now, we could see a 67% decline in vertebrate species by 2020.

This is as much a problem here in Wales as it is anywhere. Other recent reports, like the State of Nature report, found that a third of Wales’ priority species declined during the past decade.

Tackling this problem means we need to change the way our economy works.

WWF Cymru is organising an event to discuss how Wales can respond to this challenge, and build an economy that uses our planet’s resources sustainably and efficiently.

Kindly sponsored by Huw Irranca-Davies AM, the event will take place in The Pierhead, Cardiff Bay, between 12.00 and 1.15pm on Tuesday 13 December 2016.

To find out more and send an RSVP, visit their website.

LPR-event-1-EN[:cy]Daeth Adroddiad Planed Fyw diweddar WWF i’r casgliad fod dynolryw yn gosod pwysau aruthrol ar fywyd gwyllt ac ar yr amgylchedd naturiol. Os na gwnawn ni rywbeth am hynny nawr, gallem weld gostyngiad o 67% mewn rhywogaethau fertebraidd erbyn 2020.

Mae hynny’n gymaint o broblem yma yng Nghymru ag unrhyw le arall. Daeth adroddiadau eraill, fel yrAdroddiad ar Sefyllfa Byd Natur, i’r casgliad fod traean o rywogaethau Cymru sy’n flaenoriaeth wedi gostwng yn ystod y degawd diwethaf.

Mae mynd i’r afael â’r broblem hon yn golygu bod angen newid y ffordd mae’n heconomi’n gweithio.

Mae WWF Cymru’n trefnu digwyddiad i drafod sut all Cymru ymateb i’r her hon, ac adeiladu economi sy’n defnyddio adnoddau naturiol ein planed yn gynaliadwy ac yn effeithlon.

Trwy nawdd caredig Huw Irranca-Davies, cynhelir y digwyddiad yn Y Pierhead, Bae Caerdydd, rhwng 12.00 ac 1.15yp ddydd Mawrth 13 Rhagfyr 2016.

I gael rhagor o wybodaeth ac i anfon RSVP, ewch i’w gwefan.

LPR-event-1-CY[:]

Scroll to Top