26 Inspirational Applicants Shortlisted for the First Sustain Wales Awards

[:en]Following an impressive number of applications to our first Sustain Wales Awards, which will be held in Wales Millenium Centre on November 19th, our expert panel of judges came together to select the final list of people, projects and organisations for the public online vote.  Our judges included Derek Osborn, Jane Davidson, Barbara Chidgey and Cynnal Cymru’s Helen Nelson and Rhodri Thomas.

Three finalists have been selected for each category with the exception of the Sustainable Project of the Year, where the number of entries and quality of submissions meant that our judges decided to put five projects through to the final.

Barbara Chidgey said

“It was a privilege to be part of the Judging Panel for the inaugural Sustain Wales Awards. Across the categories it was fascinating to read about such diverse approaches and contexts to supporting the sustainability agenda and ways of working. Many submissions inspired. The standard of so many of the entries made the work of the panel challenging in terms of finalising the short lists – just as it should be! I believe the Sustain Wales Awards have highlighted some excellent examples of approaches to sustainability in the category finalists”

We can now reveal the final shortlist in each category. Each finalist has their own live profile telling you why they should win the Sustain Wales Award.  Now it is over to you to vote for your winner in each of the eight categories. Click here to go to the voting section.

Young Sustainability Champion

1,2,3-young-champion

Odette Wills    National Union of Students
Mousa Dahabreh    Swansea University
Theo Davies-Lewis    St. Michael’s School

 

Sustainable School/College of the Year

4,5,6-School-of-the-year

Bridgend College
Coleg Gwent
Millbank Primary School

 

Sustainable Venue of the Year

7,8,9-Sustainable-Venue

St David’s Dewi Sant
WRU / Millennium Stadium
Wales Millennium Centre

 

Public Sector Award

10,11,12-public-sector

Conwy County Borough Council/ Coed Cymru
City and County of Swansea
Cardiff and Vale UHB and City of Cardiff Council (Food Cardiff)

 

Sustainable Business of the Year

13,14,15-business-of-the-year

Costain Group plc.
Melin Homes
RCMA Social Enterprise

 

Community Group of the Year

16,17,18-community-group

Datblygiadau Egni Gwledig (DEG)
Pembroke 21C Community Association
Swiss Valley C.P. School / Groundforce Swiss Valley

 

Social Enterprise of the year

19,20,21-social-enterprise

Antur Waunfawr
Down to Earth
FareShare Cymru

Sustainable Project of the Year

22,23,24,25,26-sus-project

Centre for Alternative Technology – ‘Who’s Getting Ready for Zero’ report
Safer Swansea Partnership  – ‘Purple Flag’
Snowdonia National Park Authority – ‘Peat land restoration’
Welsh School of Architecture, Cardiff University – ‘Solcer House’
WLGA – Implementing the Well-being of Future Generations Act with Local Authorities

 

There are a number of ways for you all to be involved:

A big thank you to the following Sustain Wales Awards’ sponsors for their support:
Interserve, Welsh Rugby Union, Wales Millennium Centre, Introbiz, Carbon Culture, Interface and Melin Homes.

Award-sponsor-logos[:cy]Yn dilyn nifer aruthrol o geisiadau ar gyfer ein Gwobrau Cynnal Cymru cyntaf, daeth ein panel o feirniaid arbenigol at ei gilydd i lunio rhestr fer o bobl, prosiectau a sefydliadau, ar gyfer pleidlais gyhoeddus ar-lein.  Roedd ein beirniaid yn cynnwys Derek Osborn, Jane Davidson, Barbara Chidgey, Helen Nelson a Rhodri Thomas o Cynnal Cymru.

Mae tri wedi cael eu henwi ar restr fer pob categori, ac eithrio Prosiect Cynaliadwy y Flwyddyn, gan fod nifer y ceisiadau ac ansawdd y cyflwyniadau wedi golygu bod ein beirniaid wedi penderfynu enwi pum prosiect ar gyfer y rownd derfynol.

Meddai Barbara Chidgey ” Roedd yn fraint cael bod yn rhan o’r broses o ddewis rhestr fer ar gyfer Gwobrau cyntaf Cynnal Cymru. Roedd yn ddiddorol tu hwnt darllen am y dulliau a chyd-destunau amrywiol sy’n cefnogi agenda cynaliadwyedd a ffyrdd o weithio. Roedd nifer o gyflwyniadau yn ysbrydoledig. Gwnaeth safon y cofnodion achosi cryn her i’r panel o ran cwblhau’r rhestrau byr – yn union fel y dylai fod! Yr wyf yn credu bod Gwobrau Cynnal Cymru am amlygu  enghreifftiau ardderchog o ddulliau gweithredu cynaliadwyol.”

Gallwn nawr ddatgelu’r rhestr fer derfynol ar gyfer pob categori. Mae proffil byw gan bob un ar y rhestr fer yn dweud wrthych pam y dylent ennill Gwobr Cynnal Cymru. Eich cyfrifoldeb chi nawr yw pleidleisio dros eich enillydd ym mhob un o’r wyth categori.  Cliciwch fan hyn i fynd i’r dudalen pleidleisio

Hyrwyddwr Cynaliadwyedd Ifanc

1,2,3-young-champion

Odette Wills, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr
Mousa Dahabreh, Prifysgol Abertawe
Theo Davies-Lewis      Ysgol San Mihangel

 

Ysgol/Coleg Cynaliadwy’r Flwyddyn

4,5,6-School-of-the-year

Coleg Penybont
Coleg Gwent
Ysgol Gynradd Millbank

 

Lleoliad Cynaliadwy y Flwyddyn

7,8,9-Sustainable-Venue

St David’s Dewi Sant
URC / Stadiwm y Mileniwm
Canolfan Mileniwm Cymru

 

Gwobr y Sector Cyhoeddus

10,11,12-public-sector

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy/ Coed Cymru
Uned Datblygu Cynaliadwy Dinas a Sir Abertawe
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Chyngor Dinas Caerdydd

 

Busnes Cynaliadwy y Flwyddyn

13,14,15-business-of-the-year

Costain Group plc.
Cartrefi Melin
Menter Gymdeithasol Cymdeithas Marchnad Gymunedol Glan yr Afon

 

Grŵp Cymunedol y Flwyddyn

16,17,18-community-group

Datblygiadau Egni Gwledig (DEG)
Cymdeithas Gymunedol 21C Penfro
Ysgol Gynradd Gymunedol Swiss Valley / Groundforce Swiss Valley

 

Menter Gymdeithasol y Flwyddyn

19,20,21-social-enterprise

Antur Waunfawr
Down to Earth
FareShare Cymru

 

Prosiect
Cynaliadwy y Flwyddyn

22,23,24,25,26-sus-project

Canolfan y Dechnoleg Amgen – adroddiad ‘Who’s Getting Ready for Zero’.
Partneriaeth Abertawe Mwy Diogel – Gwobr y Faner Borffor
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Adfer Mawndiroedd
Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd – Ty Solcer
CLlLC – Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gydag Awdurdodau Lleol

 

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan:

  • Pleidleisio dros eich hoff derfynwyr ar-lein rhwng Medi 4 a Hydref 9
  • Ymuno â ni yn y Seremoni Wobrwyo fawreddog ar 19 Tachwedd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
  • Noddi categori a helpu i greu arddangosfa wirioneddol ysbrydoledig

Diolch yn fawr i noddwyr canlynol Gwobrau Cynnal Cymru am eu cymorth: 
Interserve, Undeb Rygbi Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Introbiz, Carbon Culture, Interface a Chartrefi Melin.

Award-sponsor-logos[:]

Scroll to Top