Day: March 3, 2021

Practice Solutions: Fordd holistaidd o adeiladu gwytnwch cymunedol yn Rhondda Cynon Taf

Mae Practice Solutions yn sefydliad hyfforddi ac ymgynghori, yn darparu cefnogaeth hyblyg parod i gwmnïoedd yn y sectorau gofal cymdeithasol, iechyd, gwirfoddol a phreifat. Ei nod yw helpu sefydliadau i feithrin llesiant yn eu gweithluoedd a chymunedau drwy weithredu newid ystyrlon a chynaliadwy.

Wedi gweithio gyda llawer o fusnesau gofal cymdeithasol ers 1999, roedd Practice Solutions yn cydnabod bod darparwyr llai o faint yn aml yn cael trafferth delio â materion ‘swyddfa gefn’, gan gynnwys cyllid, Adnoddau Dynol, marchnata neu dendro. Yn ei dro, roedd hyn yn cwtogi ar eu gallu i ennill y contractau mwy o faint roedd angen arnynt er mwyn iddynt dyfu.

Roedd hyn wedi arwain at y syniad o rwydwaith gefnogi leol ar gyfer y busnesau hyn, a allai gynyddu eu capasiti i ddarparu gwasanaethau, ac ennill cytundebau ar raddfa fwy, drwy ddarparu gwasanaethau ‘swyddfa gefn’ ar y cyd, yn ogystal â chyngor, cefnogaeth a broceru perthynas, yn enwedig gyda’r sector cyhoeddus.

Teimlwyd bod hyn o bwys mawr i’r rhai sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol, gyda BBaCh a busnesau meicro eisoes o dan bwysau cynyddol ac ymgyrch cenedlaethol i recriwtio 20,000 o ofalwyr ychwanegol yng Nghymru erbyn 2030.

Os yn llwyddiannus, yna byddai modd cyflwyno’r model i’r holl fusnesau sylfaenol sy’n cefnogi’r darparwyr gwasanaeth hyn, ynghyd â darparwyr gwasanaeth eraill.

Yn 2019, roedd tîm Practice Solutions wedi derbyn grant y Gronfa Her Economi Sylfaenol Llywodraeth Cymru i brofi awydd busnesau Rhondda Cynon Taf am fodel o’r fath.

Gan ganolbwyntio ar y cychwyn ar ddarparwyr gofal cymdeithasol, roedd y prosiect Connect4SuccessRCT yn anelu at gyflwyno dull cysawd-eang i sicrhau bod modd diwallu anghenion gofal cynyddol yn y dyfodol drwy hybu’r sector gofal lleol, a’r economi sylfaenol ehangach.

Byddai’r prosiect yn cynnig cefnogaeth ‘swyddfa gefn’ i FBaCh lleol y sector gofal, gan gynnwys recriwtio staff a chyngor ynghylch eu cadw, hyfforddiant i’r rhai sy’n gweithio gyda phobl agored i niwed, help gyda materion cyllid a marchnata a chyngor ynghylch tendro.

Byddai hefyd yn gweithio i gysylltu cwmnïau lleol gyda chyrff cyhoeddus er mwyn ceisio sicrhau bod mwy o gontractau cyhoeddus yn cael eu dyfarnu yn lleol, yn hytrach nag yn mynd i ddarparwyr corfforaethol mawr. Byddai hyn yn cynnwys chwalu’r rhwystrau i dendro llwyddiannus a chodi proffil darparwyr lleol i gynulleidfaoedd y sector cyhoeddus.

Er ei fod wedi dechrau yn dda, gydag allgymorth llwyddiannus gyda phawb, roedd hi’n anochel bod effaith Covid-19 wedi cyfyngu ar allu darparwyr gofal cymdeithasol a chyrff cyhoeddus i ymgysylltu â’r prosiect.

Mewn ymateb, roedd y prosiect wedi cynyddu ei ffocws ar fusnesau eraill yr economi sylfaenol sydd, drwy gyfrannu at wytnwch cymunedol lleol, hefyd yn cefnogi agendáu iechyd a gofal cymdeithasol, a’r gymuned yn gyffredinol.

Arf allweddol oedd gwefan Connect4SuccessRCT, sy’n anelu at alluogi darparwyr lleol i farchnata eu gwasanaethau, ac hefyd i roi cyfle iddynt gydweithio, er mwyn ennill a cyflenwi contractau sector cyhoeddus raddfa-fawr a fyddai, fel arall, y tu hwnt i’w cyrraedd.

Hyd yn hyn mae 54 sefydliad lleol wedi cofrestru, gan gynnwys gorsaf radio, sefydliadau hyfforddiant, adeiladwyr, gweithgynhyrchwyr a dosbarthwyr Cyfarpar Diogelu Personol.

Er bod y pandemig wedi newid prif gynulleidfa’r prosiect, nid yw Connect4SuccessRCT wedi colli golwg o’i nodau gwreiddiol, sef cefnogi’r sectorau iechyd a gofal, neu chwaith ei ymagwedd holistaidd.

Fel mae Dafydd Thomas, arweinydd prosiect Practice Solutions, yn esbonio:

“Mae’r model yn gweithio ar sail darparu cyd-fuddion i bawb. Pan y maen nhw’n ymuno â Connect4SuccessRCT, mae busnesau nid yn unig yn derbyn cyngor ynghylch tendro, marchnata, a chyngor busnes arall, ond hefyd byddwn yn darparu hyfforddiant fel bod eu cyflogai yn gallu adnabod pan fydd rhywun yn agored i niwed, neu’n wynebu risg. Bydd hyn yn ychwanegu at effaith cymdeithasol y busnes ac, yn y pen draw, yn helpu’r gwasanaethau cyhoeddus i ymyrryd cyn bod problemau yn troi’n ddwysach, ac yn fwy costus”

Gall y ‘system rhybudd cynnar’ ychwanegol sydd gan gwmnïau lleol, oherwydd eu bod yn cysylltu’n ddyddiol gyda niferoedd uchel o breswylwyr y sir, nid yn unig helpu lleihau’r angen am roi pobl mewn ysbyty am reswm amrhiodol, a lleihau dioddefaint, ond hefyd olygu bod modd rhannu a thyfu cyfrifoldeb gofal drwy’r gymuned gyfan.

Mae Practice Solutions hefyd yn dal i weithio i bontio’r bwlch rhwng y sector cyhoeddus a darparwyr gwasanaeth er mwyn galluogi mwy o gydweithredu, a sicrhau bod mwy o arian cyhoeddus yn cael ei sianeli drwy’r economi leol.

Mae’r staff wedi bod yn ymgysylltu â swyddogion caffael ac awdurdodau lleol i geisio deall yr hyn sydd ei angen ar fusnesau i’w galluogi i fod yn llwyddiannus wrth ennill contractau. Mae hyn yn cynnwys diweddaru polisïau, cynlluniau ardystio a gwybodaeth am y gwaith sydd ar y gorwel, a’r cyfan yn golygu bod busnesau yn fwy parod i fynd allan i chwilio am gontractau hyd yn oed pan fod peilot cychwynnol Connect4Success yn dod i ben ym Mawrth 2021.

Mae’r gwaith hwn hefyd wedi rhoi cipolwg gwerthfawr o’r broses o wneud tendro yn fwy hygyrch, yn enwedig o ran y rhai hynny sydd yn llai profiadol, neu’n llai deallus pan yn trafod materion digidol.

Mae Practice Solutions hefyd wedi gallu rhoi adborth ynghylch y profiad hwn i GwerthwchiGymru, Cyngor Bwrfeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a gwasanaethau cyhoeddus lleol eraill, i’w helpu i ddeall y rhwystrau yn mae darparwyr lleol yn eu wynebu.

Roedd Dafydd Thomas wedi mynd ymlaen i ddweud

“Un o’r pethau y mae’r pandemig wedi’n dysgu ni yw bod gwasanaethau lleol ond cystal a’u cadwyni cyflenwi – ystyriwch yr heriau gwahanol o ran cyflenwi Cyfarpar Diogelwch Personol. ‘Rydym am weld mwy o fusnesau lleol yn cyflenwi mwy o wasanaethau ar ran y sector cyhoeddus lleol – gan ddarparu mwy o swyddi lleol i bobl yn agosach i’w cartrefi, a sicrhau bod mwy o arian cyhoeddus yn dal i gylchredeg yn lleol”.

Mae’r tîm hefyd wrthi’n creu cyfeiriadur i restru holl fusnesau Rhondda Cynon Taf a fydd, ymhen amser, yn helpu timau caffael y sector cyhoeddus i chwilio am setiausgiliau penodol a chysylltu â busnesau sy’n cwrdd â gofynion contract.

Er bod Practice Solutions o’r farn bod y peilot wedi bod yn llwyddiannus, nid yw wedi bod heb ei heriau. Yn ystod misoedd brig y pandemig roedd hi’n anodd creu cysylltiadau gyda phartneriaid ac, mewn un achos, roedd wedi cymryd dros 9 mis i drefnu cyfarfod gydag un o’r cyrff cyhoeddus targed. Fel yr esboniodd Dafydd “yn syml iawn, nid oedd modd i’n partneriaid ymgysylltu â ni” er gwaethaf yr adnodd ychwanegol y mae prosiectau fel Connect4SuccessRCT yn cynnig.

Yn yr un modd, mae pwysau economaidd yn golygu nad oedd agwedd holistaidd hirdymor y prosiect yn apelio at rai o’r BBaCh a busnesau meicro, gan fod llawer mwy o ddiddordeb gyda busnesau mewn “helpwch fi i gael gafael ar rywbeth nawr”, yn hytrach na’r hyn a fydd, efallai, ar gael yn y “dyfodol euraidd”.

Er gwaetha’r heriau hyn, mae’r prosiect wedi profi’n hyblyg, ac wedi ymateb i anghenion lleol. Yn yr hirdymor hoffai’r sefydliad addasu’r model hwn a’i droi’n fudiad cydweithredol gydag aelodaeth ffurfiol, a gwahodd y gymuned i chwarae ei rhan. Yn ychwanegol at y nodau gwreiddiol o gydweithio yn agosach gyda’r sector cyhoeddus, byddai hefyd yn yn cysylltu pobl lleol gyda busnesau dibynadwy lleol ym meysydd cynnal a chadw eiddo, trafnidiaeth neu wasanaethau cynnal cyffredinol.

Yn ogystal â hybu’r economi leol, credir y byddai hyn, yn arbennig, yn helpu’r pobl mwyaf agored i niwed yn y gymuned i fyw yn annibynnol yn hirach, yn gwella llesiant unigol ac yn lleihau ymhellach y pwysau ar y darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol lleol.

Helpu Cymru Arwain y Ffordd trwy arloesi yn y sector cyhoeddus

Mae Simply Do Ideas yn FBaCh wedi’i leoli yn ne Cymru. Ei bwrpas yw galluogi sefydliadau mawr i gywain syniadau, drwy ddull cyfrannu torfol, er mwyn datrys heriau sefydliadol. Ei blatfform digidol, llif gwaith arloesol o’r dechrau i’r diwedd sydd wedi ennill sawl gwobr, yw un o’i arfau allweddol yn y broses o reoli arloesi yn gyflymach, yn haws ac mewn ffordd mwy effeithiol. Mae’n gwneud hyn drwy alluogi sefydliadau i ffurfio a rhannu briffiau byw, aml-gyfrwng mewn porthol diogel sydd wedi’i gynllunio i gipio datrysiadau penodol oddiwrth gyflogai neu gyflenwyr allanol. Gelwir hyn yn arloesi a ysgogir gan her. 

>> Sut y mae Simply Do yn gweithio << 

Mae’r cwmni yn cydnabod taw’r amser, y gost a’r risg sydd, fel arfer, yn gysylltiedig ag arloesi, yw’r tri rhwystr allweddol sy’n wynebu sefydliadau y sector cyhoeddus pan yn datblygu datrysiadau creadigol ac arloesol i’w problemau. Yn hyderus y byddai ei fodel yn gallu helpu, roedd y cwmni wedi gwneud cynnig i arbrofi gyda’r dull hwn yng nghyd-destun yr heriau cymdeithasol ac economaidd sy’n wynebu cyrff cyhoeddus a chymunedau yng Nghymoedd De Cymru.

Dyfarnwyd grant y Gronfa Her i adeiladu ar y gwaith cynharach o blismona, uwch-weithgynhyrchu a gwasanaethau ariannol er mwyn cysylltu heriau yr economi sylfaenol gyda datrysiadau entrepreneuraidd cyfrannu torfol o 2 grŵp o randdeiliaid allweddol; y cyntaf, colegau a phrifysgolion lleol, a’r ail, BBaCh lleol.

Cyflwynwyd y prosiect mewn dau gyfnod penodol:

Roedd y cyfnod cyntaf yn anelu at fynd i’r afael â phroblem ar y cyd rhwng diwydiant, addysg a’u myfyrwyr. Mae angen ar gyflogwyr – sydd heb ddigon o amser, ac am osgoi risg – syniadau newydd i oroesi a ffynnu, tra bod angen ar fyfywrwyr fynediad at brofiadau yn y ‘byd go-iawn’ i’w paratoi ar gyfer byd gwaith. Yn y canol, mae darparwyr addysg bellach ac uwch yn wynebu targedau cyflogadwyedd trwm ac ymestyn deilliannau’r cwricwlwm.

Yn ystod y cyfnod hwn derbyniodd myfyrwyr 8 coleg a phrifysgol yn, ac o gwmpas, Cymoedd De Cymru briffiau byw, a chawsant eu cefnogi i gynhyrchu datrysiadau arloesol i heriau allweddol y farchnad. Roedd y briffiau wedi dod o sefyliadau ar draws sectorau yr economi sylfaenol, gan gynnwys lletygarwch, cludiant, tai ac adeiladu.

Roedd dros 400 o fyfyrwyr wedi ymwneud â’r heriau hyn, gan alluogi’r sefydliadau cleient i gipio syniadau cyfnod cynnar ac yna eu profi yn y farchnad. Ar yr un pryd, roedd y myfyrwyr wedi ennill y profiad hanfodol o weithio ar friff busnes amser real, rhywbeth na fyddai, fel arall, yn hawdd iddynt gael mynediad ato.

Wrth i Simply Do Ideas symud i ail gyfnod y peilot, roedd y cwmni wedi troi ei sylw at arloesi a arweinir gan y cyflenwr, dull sy’n annog sefyliadau i gydweithio gyda’r arbenigedd sydd ar gael yn eu rhwydweithiau cyflenwi i ddod â chynhyrchion a gwasanaethau newydd, a’r rhai sydd eisoes yn bodoli, i’r farchnad yn gyflymach. Yng Nghymru mae’r rhwydwaith gyflenwi yn cynnwys, yn bennaf, BBaCh ac roedd y cwmni yn hyderus y byddai modd defnyddio eu harbenigedd i helpu pontio’r bwlch i’r sector cyhoeddus.

Gan ddewis canolbwyntio ar y sector gofal iechyd, roedd y cwmni wedi paru gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, sy’n anelu at wneud Cymru y lle o ddewis ar gyfer arloesi ym meysydd iechyd, gofal a llesiant.

Tra’n cydweithio gyda nhw, roedd y galw am Gyfarpar Diogelu Personol wedi cynyddu’n enfawr o ganlyniad i’r pandemig corona feirws, ac roedd y galw ar gynhyrchwyr yn uwch nag erioed. Roedd y broses gaffael drwyadl wedi dodi pwysau ychwanegol ar dîm yr Hwb Gwyddorau Bywyd a oedd yn didoli, â llaw, nifer digynsail o gynigion am gynhyrchion a gwasanaethau oddiwrth y diwydiant er mwyn caffael y cyflenwadau hanfodol.

Hwn oedd y cyfle perffaith i Simply Do ddefnyddio ei gynnyrch, gan ganiatáu iddo gyd-greu llif gwaith wedi’i deilwra a fyddai, drwy broses awtomatiaeth yn cynyddu, yn sylweddol, cyflymdra’r dull o ddod o hyd i, cymhwyso a phrynu cynhyrchion amrywiol o amrywiol ddarparwyr, tra’n cynnal proses gaffael gadarn.

Roedd hyn nid yn unig wedi datrys rhwystr amser anferth i’r Hwb Gwyddorau Bywyd o ran dod o hyd i gynhyrchion priodol, ond wedi arbed amser i’r cyflenwyr posibl a oedd yn gallu cyfathrebu eu cynigion yn gyflymach ac yn haws drwy’r porthol arloesi, a gynlluniwyd at y pwrpas. Yn ychwanegol, roedd cyflenwyr, cynhyrchion a gwasanaethau arloesol newydd, na fyddant fel arall wedi ymddangos, wedi dod i’r golwg o ganlyniad i’r broses lyfn hon a ysgogwyd gan her.

Roedd yr allbwn yn drawiadol, ac roedd y GIG wedi caffael gwerth dros £6 miliwn o gynhyrchion Cyfarpar Diogelu Personol oddiwrth gyflenwyr a oedd yn ymwneud â Simply Do, ac roedd hyn wedi cyfrannu tua £34 miliwn o Werth Ychwanegol Gros at economi Cymru. Roedd Cydwasanaethau’r GIG hefyd wedi gwneud cyfraniad net o Gyfarpar Diogelu Personol i’r ymdrech ehangach i gaffael Cyfarpar Diogelu Personol ar draws y DU yn ystod y pandemig.

Mewn cyfanswm, mae’r Gronfa Her wedi galluogi Simply Do Ideas i ymgysylltu â dros 1,600 BBaCh sydd wedi cynhyrchu bron 1,800 o syniadau mewn ymateb i 13 her, a gododd yn allanol, sy’n berthnasol i gyflenwyr a chomisiynwyr yn yr economi sylfaenol. Mae Joseph Murphy, Rheolwr Busnes Hŷn y sefydliad, o’r farn bod hyn yn arddangos bod gan arloesi a ysgogir gan her gyfraniad gwirioneddol i’w wneud, o ran gwella’r ffordd y mae caffael yn cael ei wneud yng Nghymru.

Dyma y mae’n dweud, “Mae yma gyfle i Gymru fod yn arweinydd byd-eang. Gan droi maint i’n mantais ni, gallwn ddefnyddio ein hagosrwydd at ein gilydd, ein hadnoddau a pholisi cyhoeddus i sicrhau ein bod ar flaen y gad pan fyddwn yn ceisio datrys rhai o heriau mwyaf ein cyfnod ni”.

Wedi gorffen ei brosiect Cronfa Her gyda thystiolaeth gref bod y model hwn yn gweithio yn y sector cyhoeddus – yn ogystal â’r sector preifat – mae Simply Do Ideas yn edrych i’r dyfodol, a thuag at gyfnod buddsoddi newydd. Ei nod yw parhau i weithio’n greadigol, rhwng ac ar draws y sectorau, i raeadru ymhellach buddion arolesi a ysgogir gan her.

Rhowch eich barn i Gynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent

What should we do in Blaenau Gwent to tackle the climate crisis in a way that is fair and improves living standards for everyone?

To gather this information we are using a website called Polis – a real-time system for gathering, analysing and understanding what large groups of people think in their own words.

Anybody who lives or works in Blaenau Gwent can take part in the Polis survey and all responses are anonymous. The survey is opening on Monday 1st March 2021 and closing on Monday 22nd March 2021.

Find out more >>

Gwneud y pethau bychain ar Ddydd Gŵyl Dewi

Eleni, ar Ddydd Gŵyl Dewi, ‘rydym yn gofyn i sefydliadau ar draws Cymru ystyried y pethau bychain y gallant wneud i sicrhau nad oes rhaid i unrhywun yng Nghymru weithio am lai na’r Cyflog Byw go iawn, boed hynny’n cynnwys deall sut mae bod yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig, ceisio annog sefydliadau eraill i ystyried y Cyflog Byw go iawn neu ein helpu ni i rannu negeseuon cadarnhaol am y gwahaniaeth y mae talu’r Cyflog Byw go iawn yn gallu’i wneud.

Y Cyflog Byw go iawn yw’r unig raddfa gyflog yn y DU a delir, yn wirfoddol, gan 7,000 o fusnesau sy’n credu bod eu staff yn haeddu ennill cyflog sy’n cwrdd â’u hanghenion beunyddiol – megis y siopa wythnosol, neu ymweliad annisgwyl at y deintydd. Yng Nghymru, mae 278 o gyflogwyr Cyflog Byw achrededig, a dros 11,428 o gyflogai Cymru wedi derbyn codiad cyflog oherwydd bod eu cyflogwyr wedi’u hachredu. Ar lefel y DU, mae’r Cyflog Byw go iawn yn cael cefnogaeth trawsbleidiol.

Er gwaetha’r heriau aruthrol a welwyd yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, ‘rydym yn dal i weld momentwm parhaus o gwmpas y Cyflog Byw Go Iawn yng Nghymru. Yn 2020, roedd 55 cyflogwr ar draws holl sectorau a diwydiannau Cymru wedi cymryd y cam o achredu fel cyflogwyr Cyflog Byw, (o gymharu â 56 yn 2019). Drwy weithredu yn unigol, roedd y cyflogwyr hyn wedi codi cyfanswm o 4,300 o weithwyr i lefel Cyflog Byw go iawn.

Yn ȏl y TUC, mae bron chwarter o holl weithwyr Cymru yn derbyn tâl sy’n is na’r Cyflog Byw go iawn. Mewn ambell i etholaeth yng Nghymru mae’r ffigwr yn 1 o bob 3.

Yn ȏl y ddogfen ganlynol ddiweddar, sef y Joseph Rowntree Foundation Briefing, darganfuwyd bod 4 o bob 10 aelwyd sy’n wynebu tlodi yng Nghymru yn cynnwys gweithiwr llawn-amser ac, yn aml, mae dros hanner o’r aelwydydd yma yn cynnwys aelod sy’n gweithio; mae hyn yn dangos yn glir tra bod cyflogaeth yn lleihau’r risg o dlodi, yn aml nid yw’n ddigonol i alluogi’r unigolyn i ddianc rhagddo.
Mae talu’r Cyflog Byw go iawn yn cynnig llwybr i bobl ddianc o dlodi, ac yn golygu bod ganddynt mwy o arian i’w wario yn eu heconomïau lleol, ac ar y pethau hynny sydd o bwys iddynt.

Felly, wrth i ni ddechrau cynllunio’n ffordd allan o COVID, a sicrhau ein bod yn fwy gwydn yn y dyfodol, ‘rydym yn annog pob cyflogwr i ystyried pa bethau bychain y gallant wneud er mwyn gwella’r sefyllfa. Pa gam cadarnhaol gallwch chi gymryd heddiw? Mae dod yn gyflogwr Cyflog Byw go iawn yn gam bach sy’n gallu golygu newidiadau mawr i’ch gweithwyr, eich sefydliad a’ch cymuned.

Cynnal Cymru yw corff achredu’r Cyflog Byw go iawn yng Nghymru ac ‘rydym yma i’ch helpu chi drwy’r broses achredu. Cysylltwch â ni, ymunwch â’r mudiad, gwnewch y pethau bychain.

Dymunwn Ddydd Gŵyl Dewi hapus i bawb. Diolch yn fawr!

Mae’r holl ffigyrau yn seiliedig ar y data a oedd ar gael ar Chwefror 1 2021.

Gwneud y pethau bychain yng Nghaerdydd ar Ddydd Gŵyl Dewi

Eleni, ar Ddydd Gŵyl Dewi, ‘rydym yn gofyn i sefydliadau ar draws Caerdydd ystyried y pethau bychain y gallant wneud i sicrhau nad oes rhaid i unrhywun yng Nghymru weithio am lai na’r Cyflog Byw go iawn, boed hynny’n cynnwys deall sut mae bod yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig, ceisio annog sefydliadau eraill i ystyried y Cyflog Byw go iawn neu ein helpu ni i rannu negeseuon cadarnhaol am y gwahaniaeth y mae talu’r Cyflog Byw go iawn yn gallu’i wneud.

Cyngor Caerdydd yw’r unig gyngor achrededig fel Cyflogwr Cyflog Byw yng Nghymru. Mae’r cyngor a phartneriaid yn hyrwyddo Caerdydd fel Dinas Gyflog Byw sy’n cael effaith cadarnhaol ar y Ddinas a’i gweithwyr. O Chwefror 1af 2021 ymlaen, mae 45% o gyflogwyr achrededig yng Nghymru yn dod o Gaerdydd ac mae cyflogwyr Caerdydd wedi cyfrannu at 69% o godiadau cyflog oherwydd achrediad. Mae ymchwil diweddar gan Brifysgol Caerdydd wedi dangos bod 124 cyflogwr yn achredu yng Nghaerdydd wedi arwain at 7,735 o weithwyr yn derbyn codiad cyflog sy wedi ychwanegu dros £32m at yr economi lleol o fewn 8 mlynedd.

Er mwyn clywed mwy am fuddion achredu fel Cyflogwr Cyflog Byw gwyliwch ar y fideo.

Dyma oedd gan y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd i’w ddweud:

“Mae’r pethau hynny sy’n ymddangos yn rhai bychain wir yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr, a dw i’n deall yr effaith sylweddol y mae talu’r Cyflog Byw go iawn wedi cael ar fywydau ein staff ni. ‘Rydym yn falch i gefnogi sefydliadau ar draws y ddinas, i’w galluogi i wneud yr un peth ar ran eu cyflogai hwythau ac, ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni, byddwn yn annog unrhyw fusnes sydd â diddordeb mewn talu’r Cyflog Byw go iawn i gysylltu â ni, a dysgu mwy am y cynllun”.


Mae Cyngor Caerdydd yn deall bod y buddion ehangach o’r Cyflog Byw go iawn yn gallu fod o fudd i unigolion a chyflogwyr yn ychwanegol a’r ddinas ac maen nhw wedi gwneud ymrwymiad i ad-dalu ffioedd i fusnesau bach a chanolig yng Nghaerdydd trwy’i chynllun cefnogaeth achrediad.

Am fwy o wybodaeth ar y Cyflog Byw yng Nghaerdydd ewch at y wefan.

Hefyd, mae cyngor Caerdydd yn annog cyflogwyr lleol i ddarparu cynlluniau cynilo a benthyciadau cyflogres, yn galluogi eu gweithwyr i arbed arian yn uniongyrchol o’u cyflogau ac os oes angen cynnig credyd fforddiadwy oddi wrth ddarparwr moesegol. Dewch o hyd i fwy o wybodaeth ar wefan Cardiff and Vale Credit Union.

Cynnal Cymru yw corff achredu’r Cyflog Byw go iawn yng Nghymru ac ‘rydym yma i’ch helpu chi drwy’r broses achredu. Cysylltwch â ni, ymunwch â’r mudiad, gwnewch y pethau bychain.

Dymunwn Ddydd Gŵyl Dewi hapus i bawb. Diolch yn fawr!

Scroll to Top