Day: February 23, 2021

Cyflog Byw yng Nghymru

Dewch yn Gyflogwr Cyflog Byw Go Iawn!

Mae’r Cyflog Byw Go Iawn yn fudiad annibynnol sy’n cynnwys busnesau, mudiadau a phobl sy’n credu bod diwrnod teg o waith yn haeddu diwrnod teg o dâl. Mae’r Cyflog Byw Go Iawn yn cael ei gyfrifo’n annibynnol yn flynyddol yn ôl yr hyn sydd ei angen ar gweithwyr a’u teuluoedd i fyw. Gall cyflogwyr wneud y dewis, o’u gwirfodd, i dalu Cyflog Byw Go Iawn. 

Mae mudiadau sydd yn talu’r Cyflog Byw Go Iawn wedi cofnodi gwelliannau sylweddol o ran ansawdd gwaith, lleihad yn absenoldeb a throsiant eu staff, a chryfach enw da corfforaethol.

£9.50 yw’r Cyflog Byw Go Iawn ar draws y DU, a £10.85 yr awr yn Llundain. Mae dros 7000 o Gyflogwyr Cyflog Byw Go Iawn ar draws y DU, gyda dros 250 o gyflogwyr Cyflog Byw Go Iawn yng Nghymru.

Ymunwch â charfan o fudiadau mwyaf blaenllaw Cymru, yn cynnwys:

Capital Law, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru CGGC, Prifysgol Caerdydd, Cyngor Caerdydd, Brecon Carreg, Gyrfaoedd Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru a Chyngor Trydydd Sector Caerdydd. Gallwch weld rhestr gyflawn o’r mudiadau achrededig ar y wefan Living Wage Foundation.

Maen nhw’n ymuno â chyflogwyr ar draws y DU, yn amrywio o gwmnioedd y FTSE 100 megis  HSBC, Unilever a KPMG, i fusnesau bach annibynnol sydd wedi dewis mynd ymhellach na thalu isafswm cyflog y llywodraeth, er mwyn sicrhau bod eu holl staff a chontractwyr safle yn ennill y Cyflog Byw Gwirioneddol, cyflog sy’n diwallu gwir gostau byw.

Achrediad

Mae Achredu yn broses syml ac uniongyrchol. Gallwch gofrestru arlein drwy wefan y Living Wage Foundation.

Y cyfan sydd rhaid ichi wneud yw talu’r Cyflog Byw Go Iawn i’ch staff cyflogedig a gyflogir yn uniongyrchol, a sydd dros 18 oed, ac hefyd i’w dalu i unrhyw weithwyr ac is-gontractir megis, er enghraifft, glanhawyr sy’n gweithio’n reolaidd ar y safle am 2 awr y dydd dros gyfnod o 8 wythnos. Am wybodaeth bellach ynghylch meini prawf achredu darllenwch y FAQs.

Mae cost ynghlwm wrth fod yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig, ac mae hyn yn amrywio yn ôl maint y mudiad; codir tâl o £50 y flwyddyn ar fudiadau sydd â llai na 10 o gyflogai. Gall mudiadau a leolir yng Nghaerdydd yn gymwys i wneud cais i’r cynllun cefnogi achredu a ddarperir gan Gyngor Caerdydd.

Mae talu’r Cyflog Byw Go Iawn yn hanfodol os ‘rydym am ddatblygu economi gynaliadwy yng Nghymru, a datblygu gweledigaeth Cynnal Cymru i wneud Cymru yn wlad gynaliadwy. Mae Cynnal Cymru yn edrych ymlaen at weithio gyda chyflogai newydd ledled Cymru i weithredu Cyflog Byw yn eu busnesau.


Cyllidwyr Cyflog Byw

Ni hefyd yw corff achredu y Living Wage Funders (Cyllidwyr Cyflog Byw) yng Nghymru.

Yn amrywio o awdurdodau lleol i ymddiriedolaethau elusennol a sylfeini, cyllidwyr corfforaethol, gwyddoniaeth a chyfalaf, mae’n Cyllidwyr Cyflog Byw yn ymrwymo i daclo tâl isel trwy annog y sefydliadau maent yn gefnogi i dalu’r Cyflog Byw gwirioneddol.

Gofynion y cynllun:

1. Dod yn Gyflogwr Cyflog Byw gyda’r Living Wage Foundation

2. Talu’r Cyflog Byw ar swyddi a ariennir gan grant lle bo’n bosibl. Mae Cyllidwyr Cyflog Byw yn ceisio sicrhau fod pob swydd sydd wedi’u hariannu’n llawn neu’n rhannol gan y cyllidwr yn talu’r Cyflog Byw, oni bai fod rhesymau penodol i hyn beidio digwydd.

3. Cefnogi grantÏon i ddod yn Gyflogwyr Cyflog Byw trwy eu cyfeirio at y Living Wage Foundation.

4. Darparu ychydig bach o wybodaeth yn flynyddol am eich cynnydd.

Cynllun yw hwn lle y mae’r cyllidwyr yn defnyddio eu pwerau fel rhoddwyr grant i fynd i’r afael â chyflogau isel yn y sector elusen.

Buddion

Trwy ddod yn Gyllidwr Cyflog byw byddwch yn:

  • Cael mynediad i arweiniad ar wneud cais am y Cyflog Byw i swyddi a ariennir gan grant, gan gynnwys templedi ac astudiaethau achos
  • Dod yn ran o gymuned strategol o gyllidwyr sy’n cefnogi a hyrwyddo’r Cyflog Byw, yn cyfrannu i ddod â thâl isel i ben yn y trydydd sector
  • Â hawl i ddefnyddio’r Marc Cyllidwr Cyflog Byw
  • Ymddangos ar wefan LWF fel bod cefnogwyr a grantÏon yn gallu canfod yn hawdd yr ymrwymiad rydych wedi gwneud
  • Cael y cyfle i weithio gyda’r LWF ar sylw yn y wasg i hybu cydnabod Cyllidwr
  • Derbyn gwahoddiad i ddigwyddiadau yn ystod Wythnos Cyflog Byw a phecyn gyda deunyddiau ac arweiniad ar sut i fod yn ran o’r dathliadau cenedlaethol
  • Cael eich hysbysu o’r ymgyrch Cyflog Byw a chyfleoedd i ddathlu eich cydnabyddiaeth

Fel arall, gallwch gysylltu â Lois neu archwilio’r ddau gyllidwr arall yng Nghymru, sef Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau (Building Communities Trust).


Cynnal Cymru yw’r corff achredu Cyflog Byw yng Nghymru

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn gyflogwr cyflog byw, cysylltwch â Bethan ar 02920 431746 os gwelwch yn dda.

Am ragor o wybodaeth ewch i’r wefan Living Wage.

Community Care Collaborative: Trawsnewid Gofal Sylfaenol yn Wrecsam

Mae’r Community Care Collaborative (CCC) yn Gwmni Buddiannau Cymunedol ac yn darparu gofal iechyd arloesol ac integredig yng Nghymru.

Wedi’i sefydlu gan y Dr. Karen Sankey yn 2018, ac ar ȏl sylweddoli bod y model gyfredol yn ddiffygiol ar sawl lefel, roedd CCC wedi datblygu gweledigaeth glir iawn parthed â gofal sylfaenol.

Drwy ymchwil a phrofi, darganfuwyd bod cleifion, yn aml, yn mynd at y meddyg gyda phroblem sydd wedi codi oherwydd problem gymdeithasol neu iechyd meddwl, problemau nad yw Meddygon Teulu yn gymwys i ddelio â nhw yn y ffordd orau.

Yn ychwanegol at hyn, credir bod y nifer o gleifion y disgwylir i Feddyg Teulu weld mewn diwrnod, yn ychwanegol at eu dyletswyddau eraill megis dosbarthu meddyginiaethau, yn gwneud darparu gwasanaeth digonol i bob unigolyn yn amhosib.

Fel y mae datganiad cenhadaeth y sefydliad yn dweud, yr ateb i’r broblem yw dull sy’n darparu “model iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant amgen ble y mae Meddygon Teulu (meddygon) yn gallu canolbwyntio ar roi gofal meddygol, a ble, drwy gydweithio ar lefel gymunedol gydag asiantaethau eraill a’r cleifion eu hunain, mae anghenion cymdeithasol ac emosiynol cleifion yn derbyn blaenoriaeth sy’n gyfartal â’u anghenion meddygol”.

“I mi roedd y Gronfa Her yn ymwneud â gwneud pethau mewn ffordd wahanol, a chymryd y cyfle i roi tro arni, i weld os y byddai’n gweithio neu beidio”.

Cyn derbyn grant y Gronfa Her, roedd CCC eisoes wedi ennill contractau i dreialu’r model hwn mewn tri phractis yn Wrecsam, ac wedi cael caniatâd i gymryd gofal o’i bractis cyntaf ym mis Medi 2019, gyda’r ail a’r trydydd yn dilyn yn Ionawr ac Ebrill 2020.

Serch hynny, mae derbyn grant y Gronfa Her wedi bod yn hanfodol i alluogi CCC ddatblygu ei syniadau ymhellach ac i sefydlu a recriwtio yn llwyddiannus mewn nifer helaeth o wahanol feysydd ym myd iechyd a gofal cymdeithasol dros y 12 mis diwethaf.

Dywedodd Alison Hil, o Capacity Lab, a oedd wedi helpu dod â’r model yn fyw, “I mi roedd y Gronfa Her yn ymwneud â gwneud pethau mewn ffordd wahanol, a chymryd y cyfle i roi tro arni, i weld os y byddai’n gweithio neu beidio”

Yn y lle cyntaf roedd CCC wedi recriwtio tîm llesiant emosiynol parhaol sydd â phresenoldeb yn y tri phractis, a sy’n anelu at fod yn bwynt cyswllt cyntaf i’r cleifion hynny sydd angen cefnogaeth llesiant arnynt yn syth ar ȏl bwcio apwyntiad.

Yn yr achosion hyn, yr hyn sy’n digwydd, yn gyffredinol, yw bod cleifion yn cael eu hatgyfeirio at sefydliadau iechyd meddwl eraill ac yn gallu bownsio yn ȏl, felly un o brif flaenoriaethau’r tîm yw cwtogi ar atgyfeirio pellach drwy gynnig gwasanaethau mewnol, megis grwpiau cymorth, adolygu meddyginiaethau, asesu’r cof a seicotherapi.

Mae’r mudiad wedi gweld bod defnyddio’r model hwn yn unig wedi cwtogi ar atgyfeirio ymlaen o 57% o’i gymharu â’r cyfnod gwerthuso blaenorol (Ebrill – Medi 2019).

Mae hyn yn golygu bod cleifion nid yn unig yn derbyn ymateb mwy addas, a chyflym, ond bod yr arbedion arian i’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol eraill yn debygol o fod yn sylweddol. Roedd gwerthusiad effaith cymdeithasol Tîm Llesiant Emosiynol CCC wedi darganfod ei fod, yn ei 12 mis cyntaf hyd at Dachwedd 2020, wedi darparu gwerth cymdeithasol o fwy nag £1 miliwn, sy’n golygu enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad o 6.42:1.

Yn bwysicach fyth i’r rhai hynny sy’n ymwneud â’r cynllun yw’r ffaith bod 33% o’r bobl a gefnogir gan y model (y gofynnwyd iddynt am adborth) wedi dweud y byddant, o bosibl, wedi gwneud i ffwrdd â’u hunain, gan ddangos unwath eto yr effaith gadarnhaol y mae’r model yn ei gael.

Er mwyn cefnogi’r broses atgyfeirio, mae CCC yn cydnabod bod staff y ddesg flaen yn chwarae rȏl hanfodol ym mhroses y claf, gan taw nhw sy’n ymateb yn gyntaf i alwadau, felly roedd wedi buddsoddi mewn hyfforddiant i’w datblygu i fod yn ‘Llyw-wyr Gofal’. Erbyn hyn, mae gan y bobl sy’n gwneud y gwaith yma yr wybodaeth i ymateb i anghenion claf unigol a’u hatgyfeirio at y tîm priodol, yn hytrach nag eu hatgyfeirio yn syth at y Meddyg Teulu.

Oherwydd y galw mawr yn ystod Covid-19, ac ansefydlogrwydd system sydd wedi bod yn ei le am flynyddoedd, mae’r system bwcio yn faes llafur y mae CCC yn dal i weithio arno er mwyn ei wneud mor effeithiol â phosib drwy brofi ac arbrofi parhaus.

Dywedodd Alison, “Roeddwn wedi dechrau gydag eConsult (Lite), ond nid oedd wedi gweithio i ni, felly roeddwn wedi’i newid a’i addasu… mae’n gwella, ond mae hyn yn un o’r pethau nad ydynt wedi ei gael yn iawn hyd yn hyn, ac mae angen i ni weithio’n ddyfal ar y mater”.

Er gwaethaf y rhwystrau a achosir gan y pandemig, mae CCC yn falch iawn o’i gynnydd yn ystod y flwyddyn, er bod meysydd sydd dal angen gwaith arnynt, yn enwedig o ran recriwtio Meddygon Teulu cyflogedig llawn amser.

Er bod CCC wedi llwyddo i gyflogi ambell feddyg rhan-amser, mae Alison yn esbonio taw’r rhwystr enfawr y mae gofal sylfaenol yn ei wynebu yw bod llawer o Feddygon Teulu yn gweithio fel meddyg dros-dro, neu locwm, sefyllfa y mae’n dweud sydd, “o safbwynt cyllidol yn mynd i ddinistrio gofal sylfaenol”.

Wrth iddynt symud tuag at y nod o recriwtio Meddygon Teulu llawn amser ychwanegol yn 2021, mae’r tîm yn hyderus y bydd y model integredig hwn yn profi’n ddeniadol i Feddygon Teulu, gan ei fod yn rhoi iddynt mwy o gyfle i ganolbwyntio ar anghenion meddygol yn unig, ac hefyd i gleifion, gan y byddant yn gallu cael mynediad at ystod llawer ehangach o gefnogaeth yn fewnol.

Wrth i CCC yn edrych at y dyfodol, bydd yn canolbwyntio ei ymdrechion ar recriwtio Meddygon Teulu llawn amser cyflogedig ac adeiladu partneriaethau y tu mewn i Gymuned Ymarfer FECF Llywodraeth Cymru, yn ogystal â gyda mudiadau eraill sy’n gallu helpu atgynhyrchu’r model hwn ar draws Cymru.

Scroll to Top