Friends of the Earth Cymru launch Wales Climate Action Plan

[:en]

Friends of the Earth Cymru have launched a Climate Action Plan for Wales which calls for a green and fair recovery for people and communities.

The plan’s recommendations include:

  •  prioritising vulnerable communities
  •  investing in a green economy to create job opportunities
  • transforming the transport system
  • legislating to clean our air.

Friends of the Earth Cymru also recommend that Wales should follow New Zealand’s example and replace Gross Domestic Product (GDP) as the measure of progress and focus instead on living standards and wellbeing.

Haf Elgar, Director, Friends of the Earth Cymru, said

“Wales is at a critical crossroads in its history and needs to address multiple emergencies right now – COVID-19 recovery, the climate and ecological emergencies and ongoing inequalities in our nation. This Climate Action Plan looks at what Wales can do to address these multiple emergencies and improve living standards for people and the planet.

“Quite rightly, Wales is proud of the Well-being of Future Generations Act 3, which is making a long-lasting, positive change to current and future generations, and it will be needed more than ever with the COVID-19 pandemic.

“But we must do more to make our economy and society work for people and planet, and that’s why it’s time to take the next step and use wellbeing rather than GDP to measure progress. There is so much we can learn from New Zealand and we should develop a Living Standards Framework for Wales.”4

Other recommendations include creating green job opportunities and eradicating fuel poverty. The Institute for Welsh Affairs has identified how Wales could produce all the energy it needs from renewables by 2035, creating thousands of jobs. Investing in areas which will have a positive impact on our environment such as cycling and public transport, nature restoration and home efficiency could significantly add to this. Fixing the two-thirds of Welsh homes which are poorly insulated will not only create jobs in every part of the country but will also bring much needed health benefits.

Wales should prioritise investment and resources into protecting our most vulnerable communities, whether that’s vulnerability to the type of flooding seen earlier this year, to the heatwaves which are happening more frequently, or those most at risk from COVID-19.

Keeping the nation’s lungs and hearts healthy is vital in the context of coronavirus. Friends of the Earth Cymru is also calling for A Clean Air Act for Wales as soon as possible for the sake of our health and to reduce climate emissions.5

Another key recommendation is to guarantee that those without a car are not left behind, by introducing service standards to improve public transport, and transforming the nation’s walking and cycling infrastructure, to combat the climate crisis.6

Friends of the Earth Cymru call for Wales to be a shining example, once again, by putting the environment, sustainability and fairness at the heart of our economy and COVID-19 recovery plan.

www.foe.cymru[:cy]

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi lansio Cynllun Gweithredu Hinsawdd i Gymru sy’n galw am adferiad gwyrdd a theg i bobl a chymunedau.

Lawrlwythwch y Cynllun Gweithredu Hinsawdd i Gymru

Mae argymhellion y cynllun yn cynnwys:

  • blaenoriaethu cymunedau sy’n agored i niwed
  • buddsoddi mewn economi werdd i greu cyfleoedd gwaith
  • trawsnewid y system drafnidiaeth
  • deddfu i lanhau ein haer.

Hefyd, Cyfeillion y Ddaear Cymru eisiau i Gymru yn ddilyn esiampl Seland Newydd a disodli Cynnyrch Mewnwladol Crynswth (GDP) fel mesur cynnydd a chanolbwyntio yn hytrach ar safonau byw a llesiant.

Dywedodd Haf Elgar, Cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru :

“Mae Cymru ar groesffordd hollbwysig yn ei hanes ac mae angen iddi fynd i’r afael â sawl argyfwng ar hyn o bryd – adferiad COVID-19, yr argyfyngau hinsawdd ac ecolegol, ac anghydraddoldebau parhaus yn ein cenedl.

“Mae’r Cynllun Gweithredu Hinsawdd hwn yn edrych ar yr hyn y gall Cymru ei wneud i fynd i’r afael â’r amryw argyfyngau hyn a gwella safonau byw i bobl a’r blaned.

“Mae Cymru’n falch o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, sy’n gwneud newid cadarnhaol a pharhaol i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol, a bydd ei angen yn fwy nag erioed gyda’r pandemig COVID-19

“Ond mae’n rhaid i ni wneud mwy i wneud i’n heconomi a’n cymdeithas weithio i bobl a’r blaned, a dyna pam mae’n bryd cymryd y cam nesaf a defnyddio llesiant yn hytrach na GDP i fesur cynnydd.

“Mae cymaint y gallwn ei ddysgu gan Seland Newydd a dylem ddatblygu Fframwaith Safonau Byw i Gymru.”

 

Mae argymhellion eraill yn cynnwys creu cyfleoedd gwaith gwyrdd a chael gwared ar dlodi tanwydd. Mae’r Sefydliad Materion Cymreig wedi nodi sut y gallai Cymru gynhyrchu’r holl ynni sydd ei angen arni o ynni adnewyddadwy erbyn 2035, gan greu miloedd o swyddi.

Gallai buddsoddi mewn ardaloedd a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ein hamgylchedd fel beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus, adfer natur ac effeithlonrwydd cartrefi ychwanegu’n sylweddol at hyn. Bydd cyweirio y ddau draean o gartrefi Cymru sydd wedi’u hinswleiddio’n wael nid yn unig yn creu swyddi ym mhob rhan o’r wlad, ond hefyd yn dod â manteision iechyd y mae mawr eu hangen.

Dylai Cymru flaenoriaethu buddsoddiad ac adnoddau i ddiogelu ein cymunedau mwyaf bregus, boed hynny’n agored i niwed i’r math o lifogydd a welwyd eleni, i’r tywydd poeth sy’n digwydd yn amlach, neu’r rhai sydd fwyaf tebygol o gael COVID-19.

Mae cadw ysgyfaint a chalonnau’r genedl yn iach yn hanfodol yng nghyd-destun COVID-19. Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru hefyd yn galw am Ddeddf Aer Glân i Gymru cyn gynted â phosibl er mwyn ein hiechyd ac i leihau gollyngiadau hinsawdd.

Argymhelliad allweddol arall yw gwarantu nad yw’r rheini sydd heb gar yn cael eu gadael ar ôl, drwy gyflwyno safonau gwasanaeth i wella trafnidiaeth gyhoeddus, a thrawsnewid seilwaith cerdded a beicio’r genedl, i fynd i’r afael â’r argyfwng yn yr hinsawdd.6

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru yn galw ar Gymru i fod yn enghraifft wych, unwaith eto, drwy roi’r amgylchedd, cynaliadwyedd a thegwch wrth wraidd ein heconomi a chynllun adfer COVID-19.[:]