Job opportunity | Oxfam Cymru

[:en]

Campaigns and Advocacy Manager – Wales

Oxfam is a global movement of people working together to end the injustice of poverty. That means we tackle the inequality that keeps people poor. Together we save, protect and rebuild lives. When disaster strikes, we help people build better lives for themselves, and for others. We take on issues like land rights, climate change and discrimination against women. And we won’t stop until every person on the planet can enjoy life free from poverty.

We are an international confederation of 20 organisations (affiliates) working together with partners and local communities in the areas of humanitarian, development and campaigning, in more than 90 countries.

All our work is led by three core values: Empowerment, Accountability, Inclusiveness. To read more about our values please click here.

The role

As Campaigns & Advocacy Manager you will lead the design, delivery and monitoring of Oxfam’s campaigns and advocacy output in Wales, including supporter communications and engagement, ensuring consistency with global and UK objectives and messaging. You will also deputise for the Head of Oxfam Cymru as required.

What we are looking for

This is a fantastic opportunity for someone with strong people centred leadership skills, and a proven track record of delivering change through campaigns and advocacy. You will also have sound understanding of the external context in Wales, and ability to identify opportunities for political influence along with track record of delivering effective advocacy strategies, with sound political judgment.

How to apply

If this sounds like you and you would like to learn more about this role, please refer to this page .

 

 [:cy]

Rheolwr Ymgyrchoedd ac Eiriolaeth

Mae Oxfam yn fudiad byd-eang o bobl sy’n cydweithio i roi diwedd ar anghyfiawnder tlodi. Mae hyn yn golygu ein bod yn mynd i’r afael â’r anghyfiawnder sy’n cadw pobl yn dlawd. Gyda’n gilydd, rydym yn achub, yn amddiffyn ac yn adfer bywydau. Pan fydd trychineb yn taro, rydym yn helpu pobl i adeiladu dyfodol gwell iddyn nhw eu hunain, ac i eraill. Rydym yn brwydro materion megis hawliau tir, newid yn yr hinsawdd a gwahaniaethu yn erbyn menywod. Ac ni fyddwn yn gorffwys hyd nes bod pawb ar y blaned yn gallu mwynhau bywyd heb dlodi.

Rydym yn gonffederasiwn rhyngwladol o 20 o sefydliadau (cysylltiedigion) sy’n cydweithio â phartneriaid a chymunedau lleol ym maes dyngarwch, datblygu ac ymgyrchu, a hynny mewn dros 90 o wledydd.

Mae ein holl waith yn seiliedig ar dri gwerth craidd: Grymuso, Atebolrwydd, Cynnwys Pobl. I ddarllen rhagor am ein gwerthoedd, cliciwch yma.

Y rôl

Yn rhinwedd eich swydd fel Rheolwr Ymgyrchoedd ac Eiriolaeth, byddwch yn arwain y gwaith o gynllunio, cyflawno a monitro ymgyrchoedd ac allbwn eiriolaeth Oxfam yng Nghymru, gan gynnwys cyfathrebu ac ymgysylltu â chefnogwyr, a sicrhau cysondeb o ran amcanion a negeseuon byd-eang ac amcanion a negeseuon y Deyrnas Unedig. Byddwch hefyd yn dirprwyo ar gyfer Pennaeth Oxfam Cymru, yn ôl yr angen.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano

Mae hwn yn gyfle gwych i rywun sydd â sgiliau arwain cryf sy’n canolbwyntio ar bobl, ynghyd â hanes profedig o sicrhau newid trwy ymgyrchoedd ac eiriolaeth. Bydd gennych hefyd ddealltwriaeth o’r cyd-destun allanol yng Nghymru, yn ogystal â’r gallu i nodi cyfleoedd ar gyfer creu dylanwad gwleidyddol, ynghyd â hanes o gyflawni strategaethau eiriolaeth effeithiol, a hynny trwy arddel barn wleidyddol gadarn.

Gwneud Cais

Os yw hyn yn canu cloch, ac os hoffech ddysgu rhagor am y rôl hon, cyfeiriwch at y wefan am ragor o wybodaeth.[:]