07 & 21 February | Opportunities for Ultra Low Emission Transport & Local Mobility

[:en]The objective of these Welsh Government funded events is to enable and motivate public sector professionals to speed up the transition to a low carbon, low emission transport system in Wales, with a particular focus on road transport and alternatives to private car ownership.

Delegates will receive information on SMART and vehicle technology, sources of funding, and examples that show how action can be taken that benefits the organisation, citizens, the local economy, and the environment.

A mixture of presentations, displays, demonstrations and surgeries will enable public sector professionals to learn from peers, industry, advisory organisations, government, and social enterprises. The events will begin to provide answers to these questions;

 • What actions can we take – what has been proven to work?
 • What funding is available?
 • What is the best/most appropriate technology?
 • How can we integrate effective alternatives to private car ownership – shared mobility, mobility as a service, electric bikes – with public transport?
 • How can we work in effective partnership with other public bodies, industry, and the community to accelerate the transition to a low emission transport system?
 • How will SMART technology help us achieve this?

Who is this event for?

Public sector and mobility specialists from community and industry

Where and when

Thursday 7th February 2019 – Catrin Finch Centre, Wrexham

Thursday 21st February 2019 –SWALEC cricket stadium, Sophia Gardens, Cardiff

Register your interest

To attend the Wrexham conference on the 7th February 2019, book online here.

To attend the Cardiff conference on the 21st February 2019, book online here.

Sign up to our newsletter for the latest updates on all of our events and opportunities.[:cy]Cyfleoedd o Gludiant Allyriadau Carbon Isel Iawn a Mudoledd Lleol

Ar gyfer bwy yw’r Digwyddiad?

Pobl broffesiynol o’r sector cludiant cyhoeddus a phobl sydd yn darparu datrysiadau cludiant mewn partneriaeth a’r sector cyhoeddus.

Nodau’r Digwyddiad

Nodau’r digwyddiadau yw galluogi ac ysgogi gweithwyr proffesiynol yn y sector cyhoeddus i gyflymu’r proses trawsnewid i sustem cludiant carbon isel, allyriadau isel yng Nghymru, gyda ffocws penodol ar gludiant ffordd ac opsiynau eraill i berchenogaeth cerbydau preifat.

Bydd cynrychiolwyr yn derbyn gwybodaeth ar dechnoleg SMART a cherbyd, ffynonellau arian ac enghreifftiau o ddangos sut gall gweithredu bod o fudd i’ch sefydliad, dinasyddion, yr economi lleol a’r amgylchedd.

Bydd cymysgedd o gyflwyniadau, arddangosiadau a gweithdai yn galluogi gweithwyr proffesiynol o’r sector cyhoeddus i ddysgu o gyfoed, diwydiant, sefydliadau cynghorol, llywodraeth a mentrau cymdeithasol. Bydd y digwyddiadau yn dechrau darparu atebion i’r cwestiynau isod;

 • Pa weithgareddau gallen ni wneud? – beth sy wedi cael ei brofi i weithio?
 • Pa arian sydd ar gael?
 • Beth yw’r dechnoleg gorau/addasaf?
 • Sut gollen ni integreiddio opsiynau eraill effeithiol i berchen ar gar preifat – mudoledd rhannwyd, mudoledd fel gwasanaeth, beiciau trydan – gyda chludiant cyhoeddus
 • Sut gallen ni weithio fel partneriaid yn dda gyda chyrff cyhoeddus eraill, diwydiant a’r gymuned i gyflymu’r proses trawsnewid i sustem cludiant allyriadau isel
 • Sut fydd technoleg SMART yn ein helpu ni i gyflawni hyn?

Ble a phryd?

Os dych chi eisiau mynychu’r gynhadledd yn Wrecsam (Canolfan Catrin Finch) ar y 7fed o Chwefror 2019, Archebwch yma.

Os dych chi eisiau mynychu’r gynhadledd yng Nghaerdydd (Gerddi Soffia) ar y 21ain o Chwefror 2019, Archebwch yma.[:]

Scroll to Top