New wildlife corridor created by RSPB Cymru and the Long Forest Project

[:en]

A new wildlife corridor has been created by RSPB Cymru and Keep Wales Tidy on 7 March thanks to a national partnership project.

Staff and volunteers from RSPB Cymru and Keep Wales Tidy took part in two days of hedge planting as part of the Long Forest Project at RSPB Cors Ddyga nature reserve on Anglesey.

Hedgerows form a vital part of our landscape and wildlife habitat, but they’re at risk from neglect, damage and removal.

The Long Forest Project has been developed by Keep Wales Tidy in partnership with the Woodland Trust, with support from the Heritage Lottery Fund and the Esmee Fairbairn Foundation.

Together, they’re delivering practical action – recruiting thousands of volunteers to plant 100,000 trees and improve around 120,000m of hedgerow.

The day gave Keep Wales Tidy and RSPB Cymru staff and volunteers the chance to meet and plant the new hedge together to help the local wildlife.

Ian Hawkins, RSPB Cors Ddyga Site Manager, said:

“The value of hedgerows for wildlife simply cannot be underestimated. They provide food and shelter for many species at RSPB Cors Ddyga, such as the unmistakable bullfinch or the willow warbler and its distinct song. These hedgerows will also help link the site’s many features by creating wildlife friendly corridors along which bats and red squirrels can travel. By working with Keep Wales Tidy on this essential project, with thanks also to the Long Forest Project, RSPB Cors Ddyga’s wildlife stands to benefit.”

Gareth Evans, Keep Wales Tidy officer for Anglesey said;

“Hedgerows in Wales have been an important make up of our landscape for centuries. However, they are an undervalued resource at severe risk and it is now vital that action is taken.

“It’s great to be working at RSPB’s Cors Ddyga nature reserve. By working closely with RSPB, we can make sure it’s maintained and watch it develop into an essential corridor for local wildlife.”

If you are a volunteer or land owner who would like to get involved with the Long Forest Project, visit www.longforest.cymru for more information.

[:cy]

Mae coridor bywyd gwyllt newydd wedi cael ei greu gan yr RSPB a Chadwch Gymru’n Daclus ar 7 Mawrth diolch i brosiect partneriaeth cenedlaethol.

Bu staff o’r RSPB yn gweithio i osod gwrychoedd fel rhan o Brosiect Y Goedwig Hir dros ddau diwrnod yn eu gwarchodfa natur yng Nghors Ddyga ar Ynys Môn.

Mae gwrychoedd yn rhan hollbwysig o’n tirlun a chynefinoedd bywyd gwyllt, ond maent yn wynebu perygl gwirioneddol o gael eu hesgeuluso, eu difrodi a’u clirio ymaith.

Datblygwyd Prosiect Y Goedwig Hir gan Gadwch Gymru’n Daclus, mewn partneriaeth â Choed Cadw, gyda chymorth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Sefydliad Esmee Fairbairn.

Gyda’i gilydd, maent yn cymryd camau ymarferol – yn recriwtio miloedd o wirfoddolwyr i blannu 100,000 o goed a gwella tua 120,000, o wrychoedd.

Cafodd staff a gwirfoddolwyr gyfle ar y diwrnod i gwrdd a phlannu’r gwrych newydd gyda’i gilydd i helpu’r bywyd gwyllt lleol.

Meddai Ian Hawkins, Rheolwr Safle RSPB Cors Ddyga:

“Ni ellir tanbrisio gwerth gwrychoedd i fywyd gwyllt yn syml. Maen nhw’n darparu bwyd a lloches i lawer o rywogaethau yn Cors Ddyga RSPB, fel y bwa coch anhygoel neu’r wyllwr helyg a’i gân wahanol. Bydd y gwrychoedd hyn hefyd yn helpu i gysylltu nifer o nodweddion y safle trwy greu coridorau bywyd gwyllt ar yr un pryd y gall ystlumod a gwiwerod coch deithio. Drwy weithio gyda Cadwch Gymru’n Daclus ar y prosiect hanfodol hwn, gyda diolch hefyd i’r Prosiect Coedwig Hir, mae bywyd gwyllt Cors Ddyga yn parhau i elwa.”

Dywedodd Gareth Evans, swyddog Cadwch Gymru’n Daclus Ynys Môn:

“Mae gwrychoedd yng Nghymru wedi bod yn elfen hollbwysig o gyfansoddiad ein tirlun ers canrifoedd lawer.  Fodd bynnag, nid ydynt yn adnodd sydd yn cael eu gwerthfawrogi’n ddigonol ac maent yn wynebu perygl gwirioneddol, ac mae’n hollbwysig ein bod yn gweithredu nawr.

“Mae’n wych gallu gweithio ar warchodfa natur yr RSPB yng Nghors Ddyga.  Trwy gydweithio’n agos gyda’r RSPB, gallwn wneud yn siŵr ei bod yn cael ei chynnal a’i chadw a’i gweld yn datblygu yn goridor hollbwysig i’r bywyd gwyllt lleol.”

Os ydych yn wirfoddolwr neu’n berchennog tir, ac yn awyddus i gymryd rhan ym Mhrosiect Y Goedwig Hir, ewch i https://www.longforest.cymru/cy i gael mwy o wybodaeth.

[:]
Scroll to Top